Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze nr 57247ARCHIWALNE z dnia 15.11.2019 r.

 • Oferty do
  13

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

Sekcja Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i ZaopatrzeniaMiejsce wykonywania pracy:

Przemyśl

Adres urzędu:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

WARUNKI PRACY

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane z pracą w terenie (sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych na terenie całego BiOSG). Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera (również powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym). Brak podległych pracowników. CZAS PRACY: zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (praca w systemie jednozmianowym), MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, zagrożenie korupcją (udział w komisjach przetargowych, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia sprawia, że stanowisko zagrożone jest korupcją), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (dokonywanie uzgodnień z urzędami w zakresie formalno-prawnym dla potrzeb realizowanych inwestycji). NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ w zakresie pełnienia funkcji technicznych w budownictwie dokonując przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich; w zakresie pełnienia funkcji technicznych w charakterze inspektora nadzoru. HORYZONT CZASOWY PLANOWANIA: powyżej 1 roku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Sporządza opis przedmiotu zamówienia w celu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawcy robot budowlanych lub remontowych.
 • Dokonuje przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich oraz gwarancyjnych w celu sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 • Sporządza wnioski w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i innych dokumentów formalno-prawnych (Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Raport oddziaływania na środowisko).
 • Dokonuje sprawdzenia dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostki projektowe w celu stwierdzenia kompletności i zgodności pod względem formalno-prawnym dokumentacji projektowej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 • Uczestniczy w przygotowaniu rozliczenia środków trwałych w celu prawidłowego zakończenia inwestycji.
 • Uczestniczy w odbiorach w celu prawidłowego zakończenia robot budowlanych.
 • CEL ISTNIENIA STANOWISKA: Specjalista uczestniczy w procesie inwestycyjnym podczas realizacji robot budowlanych oraz bierze udział w procesie przygotowania i rozliczania inwestycji.
 • ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Przepisy ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa Prawo energetyczne - częste zmiany ww. przepisów i ich niejednoznaczność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstego uzupełniania posiadanej wiedzy. Na stanowisku występują sytuacje bezprecedensowe, wymagające gruntownej analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur. Decyzja o wyborze tej a nie innej procedury nie ma charakteru uznaniowego, lecz wynika z obowiązujących przepisów. Często występują sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej. Przykłady: sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie oraz udział w komisjach odbiorowych; odbiór i sprawdzenie pod względem kompletności i formalno-prawnym koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej w celu uzyskania dokumentacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zgodnej z obowiązującymi przepisami; opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ w celu wyłonienia wykonawcy robot budowlanych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe (Szkoła wyższa techniczna na kierunku elektrotechnika i uprawnienia specjalistyczne branży elektrycznej),
 • staż pracy: min. 2 lata pracy w obszarze budownictwa,
 • Posiadanie uprawnień budowlanych branży elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • Posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów oraz czytania dokumentacji,
 • Znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych,
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania oraz asertywność jako czynniki niezbędne przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: umiejętność sporządzania kosztorysów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych branży elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień specjalistycznych branży elektrycznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  ul. Mickiewicza 34,
  37 - 700 Przemyśl
  Dokumenty należy składać listownie lub osobiście w Kancelarii Jawnej znajdującej się pod adresem jak wyżej. Aplikacje złożone w innej formie, niż w formie określonej powyżej, w tym za pomocą poczty elektronicznej zostają
  odrzucone. Odrzucenie aplikacji powoduje zakończenie udziału w naborze.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu:

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl
 2. inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. „c” w związku z lit. „a” RODO) oraz art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy o Służbie Cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;
 5. podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;
 7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy. Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 50 lat liczone od roku następnego po zakończeniu bieżącego roku kalendarzowego;
 8. z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;
 11. ma Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie,
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

1. Pracownikom oferujemy, m.in.:
-wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 784,04 zł brutto plus dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy: od 5 do 20%),
-"trzynaste" wynagrodzenie,
-nagrody jubileuszowe,
-możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami.
2. Oferty niekompletne lub otrzymane, lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 13.12.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie:
a) wykształcenia to m.in. dyplomu ukończenia szkoły wyższej technicznej na kierunku elektrotechnika;
b) posiadania uprawnień budowlanych branży elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to decyzja wydana przez właściwy organ o nadaniu uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacyjnym w specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
c) uprawnień energetycznych w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń to świadectwo kwalifikacyjne G1/D.
d) doświadczenia zawodowego to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą min. 2 letni staż pracy w obszarze budownictwa - RODZAJ i DŁUGOŚĆ.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
9.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte ogłoszeniu. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PROSZĘ O DOŁĄCZENIE DO APLIKACJI KOPII DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ wraz z WYRAŹNĄ ZGODĄ NA PRZETWARZANIE INFORMACJI W NICH ZAWARTYCH (szczególnie, jeżeli podane dane będą obejmowały kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO.
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydata DATĄ i WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. W liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa, ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat się ubiega. DO DOKUMENTÓW SPORZĄDZONYCH W JĘZYKU OBCYM, NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2970

Wytworzył/odpowiada: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Udostępnił: Mariusz Strzyż

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału SG

Wprowadzono: 15.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×