Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 1513ARCHIWALNE z dnia 14.07.2016 r.

 • Oferty do
  19

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: analiz i planowania

w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Analiz i PlanowaniaMiejsce wykonywania pracy:

Nisko

Urząd Skarbowy w Nisku
ul. 3-go Maja 32B
37-400 Nisko

Adres urzędu:

Izba Skarbowa w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Możliwość kontaktu z podatnikami. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • analizowanie informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu wytypowania podmiotów do wszczęcia postępowań podatkowych w zakresie przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
 • pozyskiwanie i analizowanie informacji świadczących o przypadkach niewykonywania obowiązków podatkowych w celu ich eliminowania
 • dokonywanie analizy podmiotów zaliczanych do obszaru ryzyka, sporządzanie analiz ekonomiczno-podatkowych w celu identyfikacji i typowania podmiotów do kontroli podatkowej, skarbowej lub czynności sprawdzających
 • monitorowanie i analizowanie podstawowych obszarów działalności urzędu skarbowego w celu podjęcia działań związanych ze zwiększeniem efektywności pracy urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podatników
 • analizowanie oświadczeń majątkowych w celu przekazania informacji organom uprawnionym oraz przekazania wniosku do kontroli UKS w przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę
 • sporządzanie i dokonywanie analiz danych zawartych w dostępnych bazach celem prawidłowej realizacji zadań Urzędu oraz zapewnienie rzetelności danych w nich zawartych
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach prowadzonych spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa celem zapewnienia wymogów ustawowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji podatkowej
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług, o podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • wymagane umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia. Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl), list motywacyjny - powinny zawierać datę i własnoręczny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej o terminie kolejnego etapu naboru.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl.
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych i dodatkowych,
II etap: Pisemny test wiedzy,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.300 zł.
Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, za wyjątkiem kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, podlegają zniszczeniu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty pozostałych kandydatów, wymienionych w tym protokole, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 631, (17) 85 03 649.
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1527

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Udostępnił: Krzysztof Nowak

Komórka organizacyjna: KA

Wprowadzono: 14.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×