Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu

Ogłoszenie o naborze nr 61863ARCHIWALNE z dnia 03.03.2020 r.

 • Oferty do
  20

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcji i orzecznictwa

samodzielne stanowiskoMiejsce wykonywania pracy:

Mielec

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6

WARUNKI PRACY

praca przy komputerze, wyjazdy na kontrole w terenie, kierowanie samochodem służbowym

ZAKRES ZADAŃ

 • załatwienie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata wykonawstwie
 • 2 lata kierownictwo i nadzór inwestorski w budownictwie
 • uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustway o Służbie Cywilnej i dziedzin pokrewnych
 • znajomość postępowania egzekucyjnego w administracji
 • umiejętność działania w sytuacji stresowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność stosowanie prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: w administracji
 • umiejętność współpracy w zespole pracowniczym
 • staranność, terminowość i odpowiedzialność za podjęte działania
 • zdolność poprawnego formułowania treści pism

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kat. B
 • 2 lata kierownictwo i nadzór inwestorski w budownictwie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.03.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, II piętro pokój 222
  w godz. 7.30 - 15.30 w dniach urzędowania

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 17 788-62-00
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Podjęcie pracy od 04.05.2020r.
Dokumenty należy składać w Urzędzie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego w PINB Mielec "
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość odwołania konkursu o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 788-62-00Liczba odwiedzin: 3268

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu

Udostępnił: Agata Łępa

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko

Wprowadzono: 03.03.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×