Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Ogłoszenie o naborze nr 61608ARCHIWALNE z dnia 25.02.2020 r.

 • Oferty do
  6

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1/2
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnychMiejsce wykonywania pracy:

Krosno

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno

WARUNKI PRACY

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie spraw dotyczacych zarzadzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 • opracowywanie Planu Ochrony Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie kancelarii niejawnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie Poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu służby cywilnej i ochrony danych osobowych,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 6 m-cy w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wiedza z zakresu dostępu do informacji publicznej,
 • inicjatywa, samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
  38-400 Krosno

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wiw.krosno.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż. lub przesłać pocztą z dopiskiem "Ogłoszenie o naborze Nr 61608 - Imię i nazwisko..." w terminie do 6.03.2020r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- Tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,
- Oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
- Oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie , orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel (13) 43-259-23 wew. 34Liczba odwiedzin: 2093

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Udostępnił: GRAŻYNA KRUKAR

Komórka organizacyjna: ZESPÓŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Wprowadzono: 25.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×