Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 55146ARCHIWALNE z dnia 03.10.2019 r.

 • Oferty do
  31

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: eksploatacji branży elektrycznej

w Zespole Eksploatacji Wydziału ZaopatrzeniaMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

WARUNKI PRACY

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),

ZAKRES ZADAŃ

 • Dbanie o stałą sprawność eksploatacyjną obiektów służbowych Policji województwa opolskiego, a w przypadkach awaryjnych dążenie do szybkiego usunięcia awarii środkami własnymi lub zleconymi, mając na celu zminimalizowanie skutków awarii i oszczędność środków finansowych.
 • Opracowywanie planów materiałowo-finansowych zaopatrzenia, w zakresie materiałów elektrycznych oraz planów finansowych w zakresie opłat za energię elektryczną, konserwacji i napraw dźwigów.
 • Przygotowywanie umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, sprzedaży energii elektrycznej oraz sporządzanie niezbędnej dokumentajci dla procedur udzielania zamówień z tym zakresie.
 • Przygotowywanie umów konserwacji urządzeń dźwigowych, urzadzeń wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów prądotwórczych oraz umów z podmiotami spoza resortu korzystających z energii elektrycznej pośrednio dostarczanej prez KWP.
 • Realizacja wydaktów w zakresie przyznanych pozycji budżetowych, wyłącznie do wysokości przydzielonych środków. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym wszystkich realizaowanych wydatków.
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad pracą elektromonterów, techników ds. pomiarów oraz weryfikowanie sporządzanej przez nich dokumentacji.
 • Dokonywanie bieżących prezglądów administrowanych obiektów z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych oraz spisaniem stosownego protokołu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: co najmniej 2 lata na stanowisku o podobnym charakterze
 • Uprawnienia elektryczne: świadectwa kwalifikacyjne - E,D
 • Samodzielność, terminowość, sumienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw kwalifikacyjnych elektrycznych - E,D
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 39 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRACY W POLICJI Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu z siedzibą przy ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: komunikacja@op.policja.gov.pl 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KWP w Opolu. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek). 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie w wys. ok. 3150 zł.
Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wypłaca wysługę lat, nagrodę jubileuszową, nagrody kwartalne oraz nagrodę roczną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1223

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Udostępnił: Anna Gręndziak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 03.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×