Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 58317ARCHIWALNE z dnia 05.12.2019 r.

 • Oferty do
  15

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor ochrony środowiska

do spraw: przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

w Wydziale InspekcjiMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 1.Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu. 2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych, również w miejscach trudnodostępnych). 3. Nietypowe godziny pracy (w tym możliwość dyżurów i pracy zmianowej). 4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 5. Zagrożenie korupcją. 6. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. 7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej. 8. Prowadzenie szkoleń funkcjonariuszy innych służb kontrolnych w ramach współpracy w ramach zawartych porozumień. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kontroli w zakładach w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w celu ograniczenia zagrożeń awarią przemysłową.
 • Prowadzenie kontroli w zakładach w zakresie substancji i preparatów chemicznych w celu ustalenia prawidłowości postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
 • Prowadzenie kontroli w związku z wystąpieniem awarii przemysłowej w celu ustalenia przyczyn awarii, skutków awarii na stan środowiska, w tym nadzór nad usuwaniem tych skutków w celu doprowadzenia stanu środowiska do stanu sprzed awarii lub znacznego ograniczenia tych skutków.
 • Zgłaszanie poważnych awarii do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w formie ankiet awarii oraz powiadamianie o awariach, zagrożeniach dla ludzi i środowiska powstałych w wyniku awarii i podjętych działaniach organów właściwych ds. poważnych awarii (Państwowa Straż Pożarna, Policja, służby Wojewody, organy administracji samorządowej) w celu podjęcia przez nie działań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie przewozów substancji niebezpiecznych w celu sprawdzenia warunków przewozu substancji niebezpiecznych oraz bezpieczeństwa przewozu dla ludzi i środowiska wraz z określeniem zagrożeń wynikających z katastrofy drogowej, kolejowej z udziałem substancji niebezpiecznych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia do właściwych organów) w celu wyeliminowania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
 • Opiniowanie Raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu określenia wpływu na środowisko lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zmian w istniejących zakładach, nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie tych zakładów, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w służbach ochrony środowiska
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności: znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych; znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych; znajomość Dyrektywy SEVESO III
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemia
 • staż pracy: co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail RODO@opole.pios.gov.pl lub listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

•   Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór - nr 58317”
•   Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
•   Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html
•   Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
•   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
•   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1558

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Udostępnił: Małgorzata Klysek

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Techniczny, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

Wprowadzono: 05.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×