Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 53608ARCHIWALNE z dnia 05.09.2019 r.

 • Oferty do
  11

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: prowadzenia gospodarki żywnościowej, medycznej oraz spraw związanych z zaopatrywaniem przewodników i psów służbowych

w Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia KWP w OpoluMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

WARUNKI PRACY

Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie i uzgadnianie ewidencji głównej sprzętu, wyposażenia i materiałów żywnościowych, medycznych, przewodników i psów służbowych
 • Sporządzanie planów materiałowo-finansowych oraz zamówień publicznych w ramach zaopatrzenia żywnościowego, medycznego, psów służbowych oraz wyposażenia dla przewodników i psów.
 • Realizacja zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia zgodnie z przyznanymi limitami finansowymi, normami należności oraz obowiązującymi przepisami w ramach gospodarki działu żywnościowego.
 • Formalizacja faktur dotyczących zakupów w ramach całego działu żywnościowego oraz sporządzanie dokumentacji przychodowo-rozchodowej zakupionych materiałów, sprzętu i wyposażenia.
 • Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne i jednostki Policji woj. opolskiego oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań sprzętu, wyposażenia i materiałów żywnościowych, medycznych, psów służbowych oraz wyposażenia przewodników i psów.
 • Naliczanie równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie dla funkcjonariuszy KWP oraz sprawdzanie poprawności naliczeń przedmiotowych świadczeń i weryfikacja ryczałtu za wyżywienie psów służbowych sporządzonych przez jednostki terenowe.
 • Opracowanie sprawozdań, analiz oraz informacji z działu żywnościowego, w tym z zakresu zamówień publicznych, sprawozdań dot. wykonywania budżetu, zakresu wykonywanych zadań, zadań zagrożonych z uwagi na brak środków, zapotrzebowań na środki finansowe. Przygotowywanie wykazów zbędnych składników majątku przeznaczonych do wybrakowania oraz wykazów sprzętu i wyposażenia żywnościowego do zmiany kategorii podczas przeklasyfikowania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata (jako dowodu poświadczającego wymagane doświadczenia zawodowego nie honorujemy wszelkiego rodzaju umów z uwagi na ich wcześniejszą możliwość rozwiązania).
 • znajomość obsługi komputera - pakiet Office,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • samodzielność, komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: w obszarze zamówień publicznych
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 33 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRACY W POLICJI Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu z siedzibą przy ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: komunikacja@op.policja.gov.pl 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KWP w Opolu. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek). 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie brutto w wys. ok. 2980 zł.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02.
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1700

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Udostępnił: Anna Gręndziak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 05.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×