Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 67017ARCHIWALNE z dnia 10.08.2020 r.

 • Oferty do
  21

  sierpnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: wyrobów budowlanych

w Wydziale Wyrobów BudowlanychMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul.Ozimska 19
45-057 Opole

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, praca terenowa poza siedzibą urzędu – wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. opolskiego , kierowanie służbowym samochodem osobowym, zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych, kontakty z osobami i podmiotami zewnętrznymi. Lokalizacja biura – I piętro, windy, toalety dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczy w kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, w celu ustalenia prawidłowości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
 • Uczestniczy w pobieraniu do badań próbki wyrobów budowlanych (w toku kontroli, poza kontrolą oraz składowanych na terenie budowy), przygotowuje pod względem formalno-prawnym i zleca ich badanie, jak też ustala opłatę za przeprowadzone badania, w celu zapewnienia obrotu wyrobami budowlanymi posiadającymi właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w l instancji z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, w tym przygotowuje projekty decyzji, postanowień i pism techniczno-prawnych, w celu zapewnienia zgodnego z przepisami obrotu wyrobami budowlanymi.
 • Przygotowuje i przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacje o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także wydanych opiniach dla organów celnych, w celu zapewnienia funkcjonowania Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne z zakresu budownictwa
 • staż pracy:
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady bądź Komisji Unii Europejskiej dotyczących wyrobów budowlanych, Prawa przedsiębiorców, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • ­Systematyczność, rzetelność komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
 • staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenie w obszarze problematyki wyrobów budowlanych, budownictwa, administracji
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie (w przypadku wykształcenia wyższego technicznego)
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Uprawnienia budowlane

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.08.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego
  ul.Ozimska 19
  45-057 Opole
  lub osobiście -sekretariat WINB -pokój nr 112
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole. Kontakt do Inspektora Ochrona Danych – iod@winb.opole.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dodatkowe informacje: (77) 453 18 84

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez WINB Opole, ul. Ozimska 19 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

...........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (data i podpis czytelny kandydata/kandydatki)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów do pracy oraz pracowników Urzędu, w celu zachowania specjalnych środków ostrożności, podjęto decyzję o prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w formie on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego – Skype (przy małej liczbie kandydatów możliwa jest zmiana formy rekrutacji).
Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji – weryfikację formalną ofert, zostaną poinformowani o szczegółach kolejnego etapu mailowo i telefonicznie.

Ponadto informujemy, że możliwe jest także przesyłanie ofert pracy:
- na adres mailowy: biuro@winb.opole.pl. (otrzymanie przez Urząd oferty należy potwierdzić telefonicznie)
- platformę e PUAP nasz adres na ePUAP tut. Inspektoratu: /WINBOPOLE/skrytka z
Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5MB, z tego rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB, co wynika z możliwości udostępnionej przez platformę ePUAP.

W celu prawidłowego złożenia oferty należy załączyć skany/zdjęcia dokumentów niezbędnych oraz podpisanych własnoręcznie oświadczeń.
Mamy nadzieję, że rozwiązania te zostaną przyjęte pozytywnie i pozwolą na dalsze, bezpieczne działanie Urzędu i prowadzenie procesów rekrutacji.
Taka forma procesu rekrutacji obowiązywała będzie w Urzędzie od 17 kwietnia br. do odwołania.

Prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w CV.

Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew.13

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 619

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Udostępnił: Iwona Jędrych

Komórka organizacyjna: Biuro Finansowo-Kadrowe

Wprowadzono: 10.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×