Archiwum Państwowe w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 63993ARCHIWALNE z dnia 09.06.2020 r.

 • Oferty do
  19

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy archiwista

do spraw: obsługi dokumentacji wyborczej

Oddział Nadzoru ArchiwalnegoMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Archiwum Państwowe w Opolu
ul. Zamkowa 2
ul. Gorzołki 8

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Opolu
ul. Zamkowa 2
45-016 Opole

WARUNKI PRACY

narzędzia i materiały pracy - komputer, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze, budynki niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów), brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca w terenie, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny.

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie informacji i porad w celu właściwego przygotowania środków ewidencyjnych oraz dokumentacji z wyborów do przekazania do archiwum państwowego. Pozostawanie w bieżącym kontakcie z urzędnikami wyborczymi oraz przedstawicielami właściwych delegatur Krajowego Biura Wyborczego.
 • realizacja procedur przyjęcia dokumentacji na podstawie przygotowanych środków ewidencyjnych, dokonywanie rozmieszczania dokumentacji z wyborów w magazynach poza siedzibą Archiwum w celu zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji. Odpowiadanie za udostępnianie dokumentacji z wyborów uprawnionym podmiotom w celu dostępu do informacji zgromadzonych w aktach.
 • po upływie okresu przechowywania dokumentacji wyborczej realizowanie procedury przygotowania wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Po uzyskaniu stosownej zgody na brakowanie nadzorowanie procesu niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w celu realizacji zapisów ustawowych.
 • wykonywanie czynności w zakresie udzielenia informacji dla klienta zewnętrznego w celu ustalania miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz przeprowadzanie kwerend w celu wydania kopii dokumentacji osobowo-płacowej do ustalenia kapitału początkowego.
 • realizowanie czynności w zakresie nadzoru archiwalnego w zakresie udzielania konsultacji i porad dla jednostek nadzorowanych i nienadzorowanych w celu podniesienia świadomości i umiejętności osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt.
 • wykonywanie czynności nadzorczych związanych z rozpatrywaniem wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przeprowadzanie ekspertyz i kontroli archiwów zakładowych, uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w celu kształtowania narodowego zasobu archiwalnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów obowiązujących w służbie archiwalnej i poza nią
 • znajmość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • prawo jazdy kat. B
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, asertywność
 • umiejętność organizowania pracy własnej, pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ze specjalizacją archiwalną
 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • kurs kancelaryjno-archiwalny
 • inicjatywa, kreatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Opolu
  ul. Zamkowa 2
  45-016 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1.       Administratorem podanych danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych,  w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem opole.ap.gov.pl.

2.       Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@opole.ap.gov.pl.

3.       Dane będą przetwarzane w celu

a.       prowadzenia działań rekrutacyjnych i przygotowania do zawarcia umowy (art. 6.1.b RODO) w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy (art. 6.1.c RODO).

b.       dodatkowe dane przekazane przez Państwa dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane (Państwa zgody do momentu jej wycofania (art. 6.1.a RODO). Mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano (zgody przed jej cofnięciem.

4.       Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie będą usuwane. W przypadku podjęcia zatrudnienia dane będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

5.       Dane mogą być ujawniane Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Dane mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej.

6.       Dane osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania możemy publikować w BIP administratora danych.

7.       Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.       Podanie danych wymaganych przepisami prawa pracy jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i zawarcie umowy.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferujemy: miesięczne wynagrodzenie brutto 2.909,00 zł - pensja zasadnicza + dodatek za wysługę lat, dofinansowanie do wypoczynku Pracowników i dzieci Pracowników, zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, okolicznościowe świadczenia pieniężne dla Pracowników i ich dzieci, grupowe ubezpieczenie na życie;

Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane;

Wszystkie składane oświadczenia i dokumenty powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata;

Metody i techniki naboru: analiza ofert pod względem formalnym i merytorycznym, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna;

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie telefonicznie lub drogą e-mailową;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/454 55 36;

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3857

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Opolu

Udostępnił: Dorota Kruba-Raczek

Komórka organizacyjna: DAG

Wprowadzono: 09.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×