Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 29339ARCHIWALNE z dnia 22.06.2018 r.

 • Oferty do
  6

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  0,75
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

analityk

do spraw: pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku

w Laboratorium Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu ŚrodowiskaMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Wysiłek fizyczny 2. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu. 3. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (narażenie na substancje chemiczne np. stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne). 4. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) 5. Manualne pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, obsługa urządzeń do badań parametrów środowiska ogólnego. 6. Korzystanie z samochodu służbowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Narzędzia pracy: - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe - urządzenia pomiarowe – pehametr, konduktometr, tlenomierz, waga laboratoryjna, przewoźne laboratorium do pomiarów hałasu w środowisku. Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Pobieranie próbek w celu wykonania badań fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 • Wykonywanie pomiarów w terenie w celu ilościowego określenia zawartości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, w tym pomiary w środowisku hałasu od instalacji i hałasu komunikacyjnego.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzania badań w celu dostarczenia miarodajnych i rzetelnych wyników oraz obliczanie niepewności pomiarów w celu określenia wielkości rozrzutu wielkości mierzonej.
 • Wykonywanie obowiązków związanych z walidacją lub potwierdzeniem, w celu ustalenia, że stosowane metody analityczne są stabilne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
 • Sprawdzanie i wykonywanie konserwacji i regulacji powierzonego wyposażenia laboratorium w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników badań.
 • Wykonywanie obowiązków służbowych, z tytułu pełnienia dyżuru w dniach wolnych od pracy (na wypadek akcji związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom) w celu pobierania prób i wykonania pomiarów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie kierunek: ochrona środowiska, chemia, elektrotechnika, elektronika, informatyka, biologia, biotechnologia
 • wiedza specjalistyczna z zakresu pobierania próbek środowiskowych do badań fizyko-chemicznych i biologicznych,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu pomiarów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska (imisji, emisji do powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych, innych badań środowiska ogólnego),
 • wiedza specjalistyczna z zakresu technik analitycznych oraz statystyki laboratoryjnej,
 • znajomość programu komputerowego MsExcel,
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, elektronika, elektrotechnika, informatyka, biologia, biotechnologia.
 • szkolenie z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pani Katarzyna Wieczorkiewicz, e-mail: RODO@opole.pios.gov.pl, tel. 77 453 99 06
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

•   Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór – Analityk”
•   Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1650,00 zł
•   Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
•   Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
•   Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
•   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
•   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69Liczba odwiedzin: 1785

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Udostępnił: Małgorzata Klysek

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Techniczny, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

Wprowadzono: 22.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×