Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Ogłoszenie o naborze nr 46611ARCHIWALNE z dnia 24.04.2019 r.

 • Oferty do
  15

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

w Zespole Prezydialnym i ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w OleśnieMiejsce wykonywania pracy:

Olesno

Adres urzędu:

ul. Klonowa 1A, 46-300 Olesno

WARUNKI PRACY

– budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak windy, a pomieszczenie biurowe usytuowane jest na drugim piętrze), – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, – praca w podstawowym systemie czasu pracy, jednozmianowym, ośmiogodzinnym (7.30-15.30), – praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin, – naturalne i sztuczne oświetlenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów, pracowników, kandydatów do służby i pracy na stanowiskach w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa lub decyzji w tym zakresie,
 • kontrolowanie i nadzorowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym dokonywanie okresowych kontroli przechowywania dokumentów niejawnych i ich obiegu oraz prowadzonej w tym zakresie ewidencji,
 • obsługa Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
 • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, oraz nadzorowanie jego realizacji,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne i współpraca w tym zakresie z komórką organizacyjną Komendy właściwą w sprawach informatycznych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych dla policjantów i pracowników Komendy i podległych jej jednostek organizacyjnych Policji oraz wydawanie stosownych zaświadczeń,
 • podejmowanie działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości w obszarze ochrony informacji niejawnych i zmierzających do wyjaśnienia okoliczności ich powstania,
 • koordynowanie działań w zakresie udostępniania materiałów niejawnych i zwalniania policjantów i pracowników od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych w Komendzie lub podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • 10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie lub podległej jej jednostce Policji albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • nadzorowanie funkcjonowania Kancelarii Tajnej Komendy i jej oddziałów w podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji,
 • prowadzenie obsługi finansowej i dokumentacji funduszu operacyjnego podczas nieobecności kierownika Kancelarii Tajnej Komendy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych lub w kancelarii tajnej, albo 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach związanych z pracą biurową (dotyczy także służby mundurowej) lub 1 rok i 6 miesięcy w obszarze związanym z pracą biurową
 • umiejętność obsługi: komputera i programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), poczty internetowej, urządzeń biurowych (telefon, faks, kserokopiarka, drukarka, niszczarka dokumentów),
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • znajomość przepisów: 1) ustawy o ochronie informacji niejawnych, 2) kodeksu postępowania administracyjnego – w zakresie przepisów, do których odsyła ustawa o ochronie informacji niejawnych, 3) w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych, 4) w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.),
 • - posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w takim szkoleniu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawo lub administracja albo studia podyplomowe na którymś z tych kierunków albo w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych albo 1 rok w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych lub w kancelarii tajnej.
 • znajomość przepisów: 1) ustawy o Policji – w zakresie podstaw dot. funkcjonowania Policji, struktury organizacyjnej, hierarchii służbowej 2) instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach organizacyjnych Policji, 3) zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.)
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w takim szkoleniu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Klonowa 1A
  46-300 Olesno
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w KPP w Oleśnie”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie z siedzibą przy ul.
  Klonowej 1a, 46-300 Olesno, e-mail: komendant.ol@op.policja.gov.pl
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Klonowa 1a, 46-300 Olesno, e-mail: iod.ol@op.policja.gov.pl Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KPP w Oleśnie.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Przewidziane wynagrodzenie: zasadnicze ok. 2616 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy i/lub rozmowa kwalifikacyjna, w tym ze znajomości przepisów: 1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z póź. zm.) – w zakresie dot. zadań pełnomocnika ds. OIN, organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, 2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm./ – w zakresie przepisów, do których odsyła ustawa o ochronie informacji niejawnych, 3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1558/, 4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności /Dz. U. Nr 288, poz. 1692/, 5) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – w zakresie podstaw dot. funkcjonowania Policji, struktury organizacyjnej, hierarchii służbowej /Dz. U. z 2019 r. poz. 161/, 6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. Nr 14, poz. 67 z póź. zm./, 7) zarządzenie Nr 2020 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji /Dz. Urz. KGP Nr 1, poz. 5 z póź. zm./.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

UWAGA
Proszę uważnie przeczytać informacje o wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Proszę składać wyłącznie dokumenty wymagane. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (w takiej sytuacji decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny, CV i oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach postępowania telefonicznie lub mailowo, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie numeru telefonu lub adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 350 44 11.
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ukazujących się w prasie oraz na innych stronach internetowych niż nabory.kprm.gow.pl oraz www.olesno.policja.gov.pl


WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 4218

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Udostępnił: Stanisław Piśniak

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 24.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×