Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Ogłoszenie o naborze nr 45828ARCHIWALNE z dnia 06.04.2019 r.

 • Oferty do
  16

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru BudowlanegoMiejsce wykonywania pracy:

Kędzierzyn-Koźle

powiat kędzierzyńsko-kozielski

Adres urzędu:

ul. Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle

WARUNKI PRACY

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko prawy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni kontakt z klientami, konieczna komunikatywność i odporność na stres. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Siedziba Inspektoratu znajduje się na parterze budynku. Budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane zastrzeżonych do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych z zakresu kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w tym kontrole budów i obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administrzcyjnych i postanowień,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowywanie projektów decyzji w tyum zakresie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane lub architektoniczne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, zmajomośc Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: - doświadczenie w administracji publicznej(nadzór budowlany, administracja architektoniczno-budowlana),
 • kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy w zespole, rzetelność, terminowość.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane,
 • Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  ul. Damrota 30
  47-220 Kędzierzyn-Koźle

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim ul. Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-koźle
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: sekretariat@pinb.kedzierzyn-kozle.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim ul. Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-koźle
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Przewidywany termin zatrudnienia to maj 2019r.
Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel. 77 483 49 25

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 493

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Udostępnił: Małgorzata Juraszek

Komórka organizacyjna: Kadry i BHP

Wprowadzono: 06.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×