Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim

Ogłoszenie o naborze nr 22785ARCHIWALNE z dnia 22.02.2018 r.

 • Oferty do
  14

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  0,5
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: Orzecznictwa i kontroli

Wydział Inspekcji Orzecznictwa NadzoruMiejsce wykonywania pracy:

Głubczyce

Adres urzędu:

48-100 Głubczyce
ul. Powstańców 4

WARUNKI PRACY

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji, • praca przy komputerze powyżej 4 godzin, • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, • oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca poza siedzibą inspektoratu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych z dojazdem na miejsce samochodem służbowym, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane. Warunki pracy: występowanie niebezpiecznych warunków pracy: prawdopodobieństwo wykonywania pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów pod działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Praca pod presją czasu.

ZAKRES ZADAŃ

 • • obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy sekretariatu,
 • • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opisywanie faktur oraz ich rejestracja,
 • • przyjmowanie i kompletowanie zawiadomień,
 • • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości tut. organu oraz organizacja przyjęć obywateli w tych sprawach,
 • • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień,
 • • prowadzenie rejestrów stosowanych w inspektoracie, sporządzanie sprawozdań, rocznych planów pracy, ocen, analiz o realizacji zadań,
 • • kompletowanie, bieżąca ewidencja, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego, akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 • • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • • porządkowanie wpływających do tut. organu dzienników promulgacyjnych oraz pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy,
 • • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych pism oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – prawnym,
 • • sprawowanie nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie ustalonym przepisami Prawa budowlanego,
 • • uczestniczenie i prowadzenie postępowań administracyjnych i kontrolnych,
 • • wnioskowanie do Naczelnika Wydziału w sprawach związanych z działalnością i zadaniami inspektoratu i wydziału,
 • • nadzór nad realizacją zadań i kompetencji powierzonych gminom,
 • • obsługa narad organizowanych przez inspektorat,
 • • dokonywanie zakupów zgodnie z zasadami zamówień publicznych,
 • • przygotowywanie planów pracy,
 • • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • staż pracy: 6 miesięcy w jednostkach administracji publicznej
 • • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
 • • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,
 • • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows i pakiet Microsoft Office), systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,
 • • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • • zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • • komunikatywność,
 • • umiejętność pracy w zespole,
 • • systematyczność i terminowość,
 • • prawo jazdy kategorii B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • • kopia prawa jazdy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim
  48-100 Głubczyce
  ul. Powstańców 4 (piętro II)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: inspektora nadzoru budowlanego” do dnia 14 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie kopie wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” oraz muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą miały możliwości zakwalifikowania się do II etapu konkursu. Kandydaci, którzy przejdą I etap konkursu pod względem formalnym zostaną poinformowani telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynagrodzenie zasadnicze:
Stopa bazowa z mnożnikiem wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29-01-2016 r. poz. 125; Tabela III – stanowiska wspomagające w służbie cywilnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/5503601 w godz. 7.30-15.30.Liczba odwiedzin: 2555

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim

Udostępnił: Monika Węgrzyn

Komórka organizacyjna: WON

Wprowadzono: 22.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×