Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Ogłoszenie o naborze nr 51944ARCHIWALNE z dnia 02.08.2019 r.

 • Oferty do
  31

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Zespół do spraw Ochrony Informacji NiejawnychMiejsce wykonywania pracy:

Żyrardów

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
ul. Fryderyka Chopina 4-6
96-300 Żyrardów

WARUNKI PRACY

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka •Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - pomieszczenie biurowe - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochronę fizyczną w jednostce.
 • Opracowywanie, aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych w jednostce , w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
 • Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Orgaznizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia.
 • Zapewnienie ochrony systemów informatycznych.
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie ryzykiem ujawniania informacji niejawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych .
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Posiadanie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office) .
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • kopia pośwadczenia bezpieczeństwa

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
  ul. Fryderyka Chopina 4-6
  96-300 Żyrardów
  z dopiskiem na kopercie " Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 51944 "

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Fryderyka Chopina 4-6, 96-300 Żyrardów
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: kppzyrardow@ra.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 4-6 , 96-300 Żyrardów z dopiskiem na kopercie "Inspektor Ochrony Danych"
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze 2827,68 zł brutto + dodatek z tytułu lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Przewidywany termin zatrudnienia 01 listopad 2019r.
Procedura naboru zgodna z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie , dostępnym na stronie internetowej Komendy.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę . Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 046 858 21 05 lub 046 858 21 06Liczba odwiedzin: 2209

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Udostępnił: Iwona Tkacz

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 02.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×