Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Ogłoszenie o naborze nr 57317ARCHIWALNE z dnia 14.11.2019 r.

 • Oferty do
  19

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: organizacyjno-kadrowych

wydział organizacyjno-kadrowyMiejsce wykonywania pracy:

Wołomin

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa PSP w Wołominie ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin

WARUNKI PRACY

Praca biurowo - administracyjna, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30. Praca w siedzibie urzędu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner.
Praca na I piętrze. I piętro niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podestów i wind), toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa kancelaryjno – administracyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
 • obsługa sekretariatu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy,
 • prowadzenie rekrutacji na szkolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacja szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych, tworzenia bazy danych osób wyszkolonych,
 • prowadzenie spraw związanych z archiwizacją wytworzonych w komórce organizacyjnej dokumentów zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie,
 • wykonywanie zbiorczych analizy i wnioski z obszaru zadań komórki organizacyjnej, z zakresu działania Komendy, a także uczestnictwo w sporządzaniu analiz z realizacji kampanii i programów społecznych,
 • prowadzenie ewidencji: zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,
 • organizacja współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy stanowiska o charakterze biurowym
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi programów biurowych Obsługa programu MS Office, szczególnie arkuszy kalkulacyjnych
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunek administracja, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenie w pracy w sekretariacie 1 rok w jednostkach: sektora budżetowego
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa PSP w Wołominie ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin do godziny 15:30

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin tel. 0-22 761 33 40 e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl , zwany dalej Komendantem Powiatowym PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej PSP w Wołominie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej Rozporządzenia,  ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. tj. Dz.U.2019.1040 ze zm. oraz ustawy o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 ze zm.).
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba, ze przepis prawa będzie stanowił inaczej.
 6. Posiada Pani(a) prawo:
 • żądania dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7.       Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.

8.       Podanie przez Panią(a) danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

9.       Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Umowa na czas określony - zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Sposób postępowania z ofertami odrzuconymi zgodnie z procedurą postępowania dla tego rodzaju dokumentów.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,57 oraz dodatek z tytułu wysługi lat . Zatrudnienie listopad 2019 roku.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1:       weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2:    zadanie/test z zakresu wiedzy merytorycznej
etap 3:    rozmowa kwalifikacyjna.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.pspwolomin.pl BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wołominie w ciągu 3 dni roboczych od końcowego terminu składania ofert.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 22 761 33 41 lub 22 761 33 40.Liczba odwiedzin: 1114

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Udostępnił: Aleksandra Kaszuba

Komórka organizacyjna: Wydział organizacyjno-kadrowy

Wprowadzono: 14.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×