Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 67402ARCHIWALNE z dnia 21.08.2020 r.

 • Oferty do
  5

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

w Biurze Łączności i Informatyki, Wydział Ewidencji i Serwisu, Sekcja Ewidencyjno - MagazynowaMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

00 – 463 Warszawa, ul Podchorążych 38

Adres urzędu:

Komenda Główna Straży Granicznej Al. Niepodległości 100 Warszawa 02-514

WARUNKI PRACY

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - praca pod presją czasu. 2 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach 8.15-16.15, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - obsługa urządzeń biurowych (faks, telefon i skaner, niszczarki dokumentów), -budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - brak wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością Komendy Głównej Straży Granicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w książkach ewidencji sprzętu oraz w programach dopuszczonych do używania w KGSG, w celu umożliwienia prawidłowego gospodarowania rzeczowymi aktywami majątku w Straży Granicznej;
 • przygotowywanie kwartalnych informacji w zakresie pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do opracowania sprawozdania na potrzeby BF KGSG, w celu uzgodnienia poprawności rejestracji ewidencji w zakresie wartościowym;
 • uzgadnianie kwartalne stanów ewidencyjnych w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Wydziału Ewidencji i Serwisu ze stanami ewidencyjnymi innej wewnętrznej komórki organizacyjnej BŁiI odpowiedzialnej za wydanie mienia na użytkownika końcowego, uzgadnianie dowodów obrotu materiałowego z innymi jednostkami organizacyjnymi SG oraz uzgadnianie z Biurem Finansów zgodności wartościowej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, celem zachowania nadzoru nad ewidencjonowanym mieniem;
 • terminowe sporządzanie dokumentów księgowych, obrotu materiałowego, ich ewidencjonowanie oraz księgowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu udokumentowania zdarzeń gospodarczych w obszarze obrotu składnikami mienia;
 • prowadzenie rejestrów sprzętu obcego i przekazywanie dokumentacji właściwemu merytorycznie użytkownikowi BŁiI KGSG, w celu udokumentowania wydania sprzętu na użytkownika oraz koordynacja procesu uzgadniania stanów przez odpowiednie osoby odpowiedzialne za gospodarowanie mieniem obcym z zewnętrznymi podmiotami użyczającymi;
 • prowadzenie rejestrów dowodów materiałowych oraz przestrzeganie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych, materiałowych w celu kontroli dokumentów wchodzących i wychodzących z Biura.
 • sporządzanie sprawozdań rocznych o stanie i ruchu środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu dostarczenia danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego KGSG;
 • przygotowanie dokumentacji ewidencyjnej oraz wycena składników mienia w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji mienia będącego w zarządzie BŁil KGSG.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w prowadzeniu ewidencji składników majątku,
 • szczególne uprawnienia: pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: kreatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność w podejmowaniu decyzji, znajomość przepisów dotyczących zasad rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office), odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe specjalizacja - księgowość, finanse publiczne, rachunkowość,
 • inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach kryzysowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje np.: świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawnień, referencje.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.09.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem „oferta pracy – Starszy Specjalista BŁiI KGSG oraz numer ogłoszenia”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: brak
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie : http//:strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ I RODZAJ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2 400 zł netto + dodatek za wysługę lat.
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego.
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych
w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http//:strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2904

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Mikołaj Kowalewski

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru/Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 21.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×