Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 66298ARCHIWALNE z dnia 27.07.2020 r.

 • Oferty do
  10

  sierpnia

  2020

 • Wymiar etatu
  0,5
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: BHP

w Biurze Dyrektora Generalnego - 1/2 etatuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17
00-071 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), • szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach), • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, • dofinansowanie do kart sportowych, • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, • stołówkę pracowniczą, • dobrą lokalizację, • stojaki na rowery, • miłą atmosferę pracy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, - bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika, - w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, - nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy, - obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe, - praca w pokoju wieloosobowym, - praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie obowiązków, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności poprzez prowadzenie bieżącego nadzoru, w tym kontroli stanowisk i miejsc pracy w obiektach Ministerstwa w zakresie: warunków pracy, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, przestrzegania przepisów i zasad bhp, a także udział o opracowywaniu i opiniowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie tych przepisów i zasad, inicjowanie zmian i udoskonaleń, doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy, w celu zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków pracy.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) z zakresu bhp dla: nowo zatrudnionych pracowników; osób odbywających praktyki, staże i wolontariaty, a także organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowników ministerstwa, w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w celu przedstawiania Dyrektorowi Generalnemu informacji o stwierdzonych zagrożeniach i ryzykach zawodowych, działaniach korygujących lub zapobiegających ryzyku zawodowemu wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu usunięcia stwierdzonych zagrożeń.
 • Sporządzanie rocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie i jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązań Dyrektorowi Generalnemu i członkom kierownictwa Ministerstwa, w celu zapewniania wymaganego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzanie kart wypadków w drodze do/z pracy do domu, współudział w posiedzeniach „komisji powypadkowych”, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, kontrolowanie realizacji wniosków, sporządzanie statystycznych kart wypadków oraz odpowiedniej dokumentacji w celach odszkodowawczych, w celu przedstawienia właściwym podmiotom, w tym ZUS.
 • Nadzorowanie wyposażenia Ministerstwa w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz pracowników w środki ochrony indywidualnej jak i zbiorowej, opiniowanie wniosków pracowników o refundację za zakupione okulary do pracy z monitorem ekranowym, współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami m.in. w zakresie badań lekarskich pracowników oraz w zakresie warunków pracy, współudział w posiedzeniach „Komisji BHP”, w celu zabezpieczenia optymalnych warunków pracy dla pracowników Ministerstwa.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, prowadzenie rejestrów i przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także prowadzenie rejestru wypadków przy pracy w celu prawidłowej realizacji obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w służbie BHP
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
 • Znajomość kodeksu prawo pracy
 • Znajomość aktów prawnych regulujących sprawy bhp
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność, umiejętności analityczne, inicjatywa, podejmowanie decyzji, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Wiedza z zakresu audytowania systemów zarządzania bhp.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i obszar wymaganego doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu), natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowiska pracy).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i obszar doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu), natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowiska pracy).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.08.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ogłoszenie nr...........
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 22/ 42 10 284

  PROPONUJEMY APLIKOWANIE PRZEZ EPUAP.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
• Administrator danych i kontakt do niego:
Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 w Warszawie
• Kontakt do inspektora ochrony danych:
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem administratora oraz poczty elektronicznej abi@mkidn.gov.pl
• Cel przetwarzania danych:
Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
• Informacje o odbiorcach danych:
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
• Okres przechowywania danych:
Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
• Uprawnienia:
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
      • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
      • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16    rozporządzenia,
      • usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 rozporządzenia,
      • ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia,
      • przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia,
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
• Podstawa prawna przetwarzania danych:
      • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dla danych osób, z którymi zostanie zawarta umowa;
      • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
      • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych, które zostały udostępnione dobrowolnie.
• Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można wycofać w dowolnym czasie.

W przypadku przesłania dokumentów, które będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Brak wyraźnej zgody dla przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO lub jej odwołanie spowoduje, że dane te nie będą mogły być wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji.

O ile osoba uczestnicząca w postępowaniu - dla celów postępowania - wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika bezpośrednio ze stosowania innych przepisów, jednocześnie udostępniając dane wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, administrator uzna zgodę na ich przetwarzanie za wystarczającą.
• Inne informacje:
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty przez ePUAP.
W związku z zagrożeniem wywołanym przez wirus SARS-COV-2 (COVID-19) wyjątkowo dopuszczamy składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@mkidn.gov.pl. Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów zapisanych w formacie pdf.
Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, zobowiązani są do dostarczenia wymaganych oświadczeń w formie papierowej we wskazanym przez Ministerstwo terminie.

List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy (opcjonalnie),
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2370

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Konaszewska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 27.07.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×