Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 60050ARCHIWALNE z dnia 03.02.2020 r.

 • Oferty do
  13

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Wiśniowa 58
02-520 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie warstwą hypervisor, maszynami wirtualnymi i systemami operacyjnymi systemów międzynarodowych utrzymywanych w wydziale (w tym monitorowanie sprawności działania serwerów, optymalizowanie procesów przetwarzania danych, modernizowanie zastosowanych rozwiązań niezbędnych w procesie rozwoju systemu),
 • analizowanie i rozwiązywanie złożonych, ważnych i nietypowych problemów użytkowników systemów międzynarodowych,
 • udział w projektowaniu i modernizacji usług świadczonych przez wydział w tym uczestniczenie w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu i przyjęciu w utrzymanie,
 • analizowanie i definiowanie wymagań, opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi w wydziale i biurze przedsięwzięciami teleinformatycznymi, w tym również w spotkaniach organizowanych przez organy unijne,
 • opracowywanie procedur eksploatacyjnych i awaryjnych do utrzymywanych systemów informatycznych, w szczególności związanych z systemami operacyjnymi i warstwą wirtualizacyjną,
 • współpracowanie z ekspertami z dziedziny IT – pracownikami agencji unijnych i działów IT wybranych instytucji administracji publicznej; pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizowanych umów utrzymaniowych,
 • proponowanie nowych procesów oraz zmian w istniejących procesach zarządzania usługami w wydziale.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w obsłudze i/lub administracji systemów informatycznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej),
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat,
 • dobra znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare),
 • znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
 • znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
 • operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku administratora,
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi i platformami wirtualizacyjnymi w tym: zaawansowana administracja systemami operacyjnymi rodziny Linux, administracja systemami operacyjnymi rodziny Windows Server, podstawy administrowania bazami danych Oracle, podstawy administrowania serwerami aplikacyjnymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008 / 2012,
 • znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA),
 • umiejętność tworzenia i systematycznego utrzymywania procedur i dokumentacji,
 • praktyczna znajomość sieci ethernet, TCP/IP (vlan, switching, routing),
 • dobra znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco),
 • dobra znajomość zagadnień systemów backupu,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne i prognozowania,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
 • znajomość technik negocjacyjnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkoleń specjalistycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BŁiI-(La/SA/SS/1)/BKGP 3/20”


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,9506 kwoty bazowej.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
            
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.Liczba odwiedzin: 2645

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Monika Białecka

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji Policji/Biuro Kadr i Organizacji Policji

Wprowadzono: 03.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×