Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 5539ARCHIWALNE z dnia 16.11.2016 r.

 • Oferty do
  28

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Regulacji Departamentu TelekomunikacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

WARUNKI PRACY

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; Zagrożenie korupcją; Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Praca pod presją czasu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych oraz opracowanie projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych w pozostającym we właściwości Wydziału, w szczególności w zakresie dysponowania częstotliwościami, opłat za numerację i częstotliwości, postępowania przed Prezesem UKE, pomocy publicznej, ustawy o systemie oceny zgodności oraz kompatybilności elektromagnetycznej;
 • prowadzenie i udział w procesie uzgodnień opracowywanych w wydziale aktów prawnych, w tym przekazywanie informacji dotyczących opracowywanych aktów prawnych do programu prac legislacyjnych Ministerstwa, uczestnictwo w uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych, przygotowywanie stanowisk merytorycznych do zgłoszonych w uzgodnieniach uwag oraz udział w komisjach prawniczych. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Opracowywanie wkładów merytorycznych w związku z prowadzonymi przeciwko RP postępowaniami arbitrażowymi;
 • koordynacja i udział w pracach Komitetu do spraw łączności Komisji Europejskiej COCOM. Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego, w tym monitorowania regulacji prawnych Unii Europejskiej z zakresu łączności elektronicznej, inicjowanie zmian i dokonywanie analiz w tym zakresie, udział w pracach grup roboczych na forum UE. Koordynacja i ewidencjonowanie w ramach Wydziału wyroków TS i pytań prejudycjalnych;
 • prowadzenie spraw dotyczących zawodów regulowanych, w tym opracowywanie aktów prawnych dotyczących uznawania kwalifikacji, praktyk w zawodach regulowanych, współpraca z Krajowym koordynatorem ds. dyrektywy 2005/36/WE oraz wypełnianie i aktualizowanie Bazy Zawodów Regulowanych prowadzonej przez Komisję Europejską;
 • opracowywanie materiałów i informacji na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów, dokonywanie ocen i analiz niezbędnych do przygotowywania stanowiska resortu, w tym w sprawach europejskich oraz dotyczących współpracy międzynarodowej, w zakresie właściwości stanowiska;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu gospodarczego oraz innymi partnerami społecznymi, w zakresie właściwości stanowiska – w celu udzielenia odpowiedzi na nadsyłane pytania, informowanie o działaniach w zakresie regulacji dotyczących telekomunikacji;
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów oraz wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli, dotyczące nowych technologii, w celu wyjaśnienia zgłaszanych kwestii i realizacji polityki telekomunikacyjnej państwa. Przygotowywanie opinii prawnych i analiz w zakresie właściwości stanowiska;
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw informatyzacji, rozpoznawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych, dotyczących zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego; opiniowanie pod względem formalno–prawnym projektów decyzji w sprawie autoryzacji udzielanej jednostce oceniającej zgodność w celu późniejszej notyfikacji w zakresie ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze związanym z tworzeniem lub stosowaniem przepisów prawa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość systemu prawnego regulującego działalność w zakresie telekomunikacji, w szczególności ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość procesu legislacyjnego;
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • zdolność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa europejskiego;
 • szkolenie z zakresu prawa telekomunikacyjnego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego;
 • znajomość przepisów unijnych w zakresie telekomunikacji;
 • znajomość procesów decyzyjnych UE.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/WR/DT/MC”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3638

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Skodowska-Galas

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 16.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×