Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 54575ARCHIWALNE z dnia 21.09.2019 r.

 • Oferty do
  11

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: audytu wewnętrznego oraz obsługi administracyjno-biurowej

Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży GranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

00-463 Warszawa,
ul. Podchorążych 38

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna biurowo-administracyjna, - praca w siedzibie urzędu, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone, - stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze budynku, - infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., - narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner, - budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami), - brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja czynności audytowych w ramach przeprowadzanych przez audytorów wewnętrznych zadań zapewniających, w zakresie wyznaczonym i pod kierunkiem Audytora Wewnętrznego – Kierownika Audytu Wewnętrznego, w celu wspierania Komendanta Głównego Straży Granicznej w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
 • udział w realizowanych przez audytorów wewnętrznych czynnościach doradczych służących wspieraniu Komendanta Głównego SG w realizacji celów i zadań, w celu przedstawienia propozycji mających na celu usprawnienie funkcjonowania Komendy Głównej SG oraz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w jej skład – w zakresie wyznaczonym i pod kierunkiem Audytora Wewnętrznego – Kierownika Audytu Wewnętrznego;
 • realizacja zadań związanych z obsługą administracyjno-biurową Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej, a w szczególności prowadzenie wewnętrznych rejestrów i ewidencji związanych z działalnością Audytu Wewnętrznego, np. ewidencji korespondencji, czasu pracy, szkoleń, ewidencji monitoringu realizacji zaleceń audytowych, obsługa urządzeń biurowych i poczty elektronicznej, itp.;
 • sporządzanie korespondencji i dokumentów zleconych przez Audytora Wewnętrznego – Kierownika Audytu Wewnętrznego oraz przedkładanie ich do akceptacji i podpisu Audytora Wewnętrznego – Kierownika Audytu Wewnętrznego, a także przekazywanie do kancelarii obsługującej Audyt Wewnętrzny, w celu wsparcia w bieżącej pracy oraz zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • uczestniczenie w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego, a także archiwizowanie i brakowanie - na zasadach określonych w przepisach kancelaryjnych - dokumentacji zakończonych przez Audyt Wewnętrzny spraw, w celu przekazania do kancelarii obsługującej Audyt Wewnętrzny KGSG;
 • udział w analizie działań podjętych przez kierowników komórek organizacyjnych KGSG w ramach realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz stopnia ich realizacji, na potrzeby prowadzonego w Audycie Wewnętrznym monitoringu realizacji zaleceń audytowych, a także na potrzeby realizowanych przez audytorów wewnętrznych czynności sprawdzających;
 • uczestniczenie w sporządzaniu planu audytu wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej na rok następny, w tym uczestniczenie w planowaniu obszarów działalności KGSG, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w roku następnym oraz w kolejnych latach, a także sporządzanie dokumentacji roboczej związanej z tworzeniem rocznego planu audytu wewnętrznego;
 • uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także uczestniczenie w sporządzaniu projektu informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym, administracyjnym lub humanistycznym
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli, lub: powyżej 4 lat w administracji
 • język angielski: poziom komunikatywny
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętności redagowania pism urzędowych
 • umiejętności rozwiązywania problemów
 • obsługa komputera w zakresie środowiska MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (np. kopia świadectwa szkolnego, zaświadczenia o ukończeniu kursu itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie innych dokumentów, np.: świadectwa pracy, referencje

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy – starszy specjalista AW KGSG oraz numer ogłoszenia"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: brak
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ I RODZAJ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2490 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Kandydaci powinni posiadać znajomość przepisów prawa w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, tj. ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Jednocześnie urząd zapewnia swojemu pracownikowi:
- stabilną i ciekawą pracę,
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- nagrody w zależności od wyników pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
- możliwość skorzystania z dodatkowej płatnej oferty opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3766

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Przemysław Andrzejewski

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 21.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×