Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 52472ARCHIWALNE z dnia 16.08.2019 r.

 • Oferty do
  26

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Zespole Obsługi Kadrowej Policjantów Jednostek Organizacyjnych Policji Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi PrawnejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów pierwszoinstancyjnych i drugoinstancyjnych decyzji administracyjnych i postanowień Komendanta Głównego Policji w postępowaniach zwykłych i nadzwyczajnych w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji,
 • wykonywanie czynności w ramach nadzoru instancyjnego nad komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji,
 • inicjowanie zmian aktów normatywnych związanych z realizacją spraw osobowych na podstawie problemów interpretacyjnych w prowadzonych postepowaniach administracyjnych oraz opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działania administracji rządowej, w tym projektów rozporządzeń i zarządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących spraw osobowych, projektów ustaw o zmianie ustawy o Policji oraz projektów zarządzeń i decyzji Komendanta Głównego Policji,
 • opiniowanie projektów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów aktów normatywnych związanych z realizacją postępowań administracyjnych i spraw osobowych,
 • świadczenie pomocy merytorycznej i udzielanie konsultacji dotyczących spraw kadrowych policjantów jednostek organizacyjnych Policji policjantom i pracownikom wykonującym zadania związane z obsługa kadrową,
 • opiniowanie raportów, podań, wniosków, odwołań, skarg i zażaleń oraz pism kierowanych do Komendanta Głównego Policji lub dyrektora biura oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego i szkoleń, z uwzględnieniem wniosków własnych oraz potrzeb jednostek organizacyjnych Policji, w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw osobowych,
 • sporządzanie analiz, zestawień i innych informacji w zakresie właściwym dla zespołu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunkach: prawo, administracja lub zarządzanie zasobami ludzkimi bądź wyższe i studia podyplomowe z zakresu administracji lub zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w pracy w pionie kadrowym lub na stanowisku związanym z obsługa kadrową,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów,
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności interpersonalne,
 • asertywność oraz umiejętność argumentowania w rozmowach z klientami składającymi skargi i wnioski,
 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych w przypadkach uchybień popełnianych przez jednostki organizacyjne Policji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „starszy specjalista/WSO/BKSiOP/SS/1 BKGP 16/19”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz
z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,600 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
- rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.Liczba odwiedzin: 3358

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Leszczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 16.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×