Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44667ARCHIWALNE z dnia 16.03.2019 r.

 • Oferty do
  26

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: realizacji współpracy międzynarodowej Ministra z partnerami zagranicznymi oraz gremiami międzynarodowymi

W Wydziale Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej, Departament Współpracy MiędzynarodowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

WARUNKI PRACY

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, - możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizuje współpracę międzynarodową Ministra Edukacji Narodowej w obszarze oświaty z wybranymi krajami, w tym m. in.: przygotowuje syntetyczne materiały tezowo-informacyjne z zakresu realizacji współpracy z danym krajem, przygotowuje propozycje rozwiązań w sprawach wynikających ze współpracy dwustronnej i realizuje ich wykonanie, analizuje i opiniuje dokumenty (również w języku angielskim) dotyczące tej współpracy, dostarcza przełożonym eksperckiej wiedzy w zakresie współpracy z danym krajem.
 • Pełni funkcję sekretarza dwustronnych komisji do spraw podręczników historii i geografii, w tym: przygotowuje posiedzenia komisji w Polsce i za granicą pod względem merytorycznym i organizacyjnym, prezentuje stanowisko Ministra podczas posiedzeń, koordynuje w MEN procedurę powoływania nowych członków.
 • Realizuje zobowiązania Ministra Edukacji Narodowej wynikające z międzynarodowych umów w zakresie wymiany młodzieży (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży), w tym przygotowuje umowy dotacyjne z polską narodową instytucją zarządzającą (FRSE) na dany rok oraz prowadzi nadzór merytoryczno-finansowy nad realizacją zadania.
 • Przygotowuje projekty umów resortowych oraz projekty umów rządowych i porozumień w części dotyczącej właściwości MEN oraz realizuje - w tym zakresie - krajowe i międzynarodowe działania resortu pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
 • Monitoruje działalność gremiów wielostronnych z danego obszaru np. Rada Państw Morza Bałtyckiego, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez nich działań lub zgłaszanych postulatów w obszarze oświaty, w tym m. in. przygotowuje syntetyczne materiały tezowo-informacyjne, przygotowuje propozycje stanowisk i realizuje ich wykonanie, analizuje i opiniuje dokumenty (również w języku angielskim) dotyczące działań realizowanych w ramach gremiów wielostronnych.
 • Prowadzi sprawy dotyczące zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie właściwości wydziału przy wykorzystaniu centralnego systemu nadawania numerów umów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku związanym z realizacją zadań w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • znajomość ustawy o umowach międzynarodowych i rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych
 • znajomość ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - prawo oświatowe
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość protokołu dyplomatycznego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • umiejętność argumentowania i negocjowania
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • szkolenie z zakresu kształtowania polskiej polityki zagranicznej
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • znajomość zagadnień z zakresu oświaty polskiej za granicą
 • znajomość zagadnień z zakresu UE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) - oświadczenie lub zaświadczenie lub certyfikat
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających szkolenie w zakresie kształtowania polskiej polityki zagranicznej - zaświadczenie lub certyfikat
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (B1) - oświadczenie lub zaświadczenie lub certyfikat
 • kopie dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: DWM/WWDiW/StS/6")


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze
• Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy / doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.
Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-244, 22-34-74-852.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3731

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Udostępnił: Monika Wdowiak

Komórka organizacyjna: BO

Wprowadzono: 16.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×