Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 42503ARCHIWALNE z dnia 08.02.2019 r.

 • Oferty do
  24

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Biurze Administracyjnym w Wydziale Inwestycji, Eksploatacji i ZabezpieczeniaMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 408,96 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie, • trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej, • łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę, skrócenie wymiaru czasu pracy, pokój do pracy z dzieckiem, • kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR), • rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów, • pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/

ZAKRES ZADAŃ

 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Ministerstwa, w tym: opracowywanie instrukcji i regulaminów ochrony, przyjmowanie zgłoszeń, analizowanie i informowanie przełożonych o zajściu zdarzeń stanowiących naruszenie porządku publicznego, realizowanie wniosków w zakresie ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego, ustalanie poziomu zabezpieczeń nieruchomości w sytuacjach zagrożenia z właściwymi organami ochrony prawnej, wdrażanie/ monitorowanie zasad funkcjonowania ochrony, zapewnianie bezpiecznego konwojowania wartości pieniężnych;
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym: bieżące analizowanie potrzeb w zakresie rozbudowy systemu zabezpieczenia technicznego i konieczności dostosowania ich do wymogów prawa, kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu oraz sygnalizacji włamania i napadu, przyjmowanie zgłoszeń, analizowanie i informowanie przełożonych o awariach systemu zabezpieczenia technicznego, zarządzanie bazą danych pracowników Ministerstwa i instytucji mających siedzibę w ochranianych obiektach;
 • zapewnianie ochrony przeciwpożarowej oraz podnoszenie standardów w tym zakresie, w tym: opracowywanie, aktualizowanie i realizowanie planu ewakuacji i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązań ochrony przeciwpożarowej;
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
 • obsługiwanie korespondencji i dokumentacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze zabezpieczenia osób i mienia lub ochrony przeciwpożarowej budynków i ewakuacji
 • uprawnienia inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie takiego postępowania,
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia,
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz procedur przeprowadzania ewakuacji,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wymagane na stanowisku – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie takiego postępowania,
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule mail: BA 36

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

·      administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4,

·      kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl,

·      dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

·      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,

·      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

·      dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naboru,

·      osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

·      w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów,

·      osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,

·      podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

http://miir.hrsys.pl/praca/miir/BA-36

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 88 62, zaś w zakresie dotyczącym zatrudnienia pod nr tel. (22) 273 88 81.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 3957

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Czerwińska

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zadobami Ludzkimi

Wprowadzono: 08.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×