Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 39359ARCHIWALNE z dnia 08.12.2018 r.

 • Oferty do
  4

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: płac

w Wydziale Księgowości i Płac w Biurze FinansowymMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości) - praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

ZAKRES ZADAŃ

 • Aktualizowanie bazy danych programu do naliczania wynagrodzeń na podstawie informacji kadrowych i sporządzanie listy płac dla pracowników Ministerstwa, w tym osób, których wynagrodzenie jest finansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF)
 • Dokonywanie comiesięcznego uzgodnienia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na Fundusz Pracy, przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej oraz przekazywanie do ZUS za pomocą programu Płatnik deklaracji rozliczeniowych dla pracowników Ministerstwa, w tym osób, których wynagrodzenie jest finansowane z MF EOG i NMF
 • Dokonywanie comiesięcznego naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji podatkowej, przekazywanie przy użyciu programu bankowości elektronicznej podatków na rachunek urzędu skarbowego oraz sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników Ministerstwa, w tym osób, których wynagrodzenie jest finansowane z MF EOG i NMF
 • Prowadzenie kartotek osobowych wynagrodzeń pracowników Ministerstwa, w tym osób, których wynagrodzenie jest finansowane z MF EOG i NMF
 • Sporządzanie raportów, zgłoszeń i deklaracji oraz ich korekt w systemie komputerowym w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu realizowanych zadań oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania organów kontrolnych (w tym NIK), dziennikarzy, a także interpelacje i zapytania poselskie
 • Realizacja czynności związanych z obsługą płacową umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło), w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych i zobowiązań podatkowych
 • Uzgadnianie z pracownikiem księgowości w okresach miesięcznych poprawności wykorzystania funduszu płac oraz wypłat wynagrodzeń i potrąceń

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w komórce ds. płac
 • Znajomość ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Znajomość: ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, w zakresie rozliczania wynagrodzeń oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w tym zakresie
 • Znajomość: programów kadrowo-płacowych, programu Płatnik, bankowości elektronicznej
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce ds. płac (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, nazwę komórki organizacyjnej ds. płac, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym BFstsp82/2018.

  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.
  Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

Inspektor ochrony danych
Możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.

Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa [1] (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla członków korpusu służby cywilnej [2]) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze.
Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Przesłanie takich danych będziemy traktować jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru [3], natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody [4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać:
  a) przez okres realizacji naboru,
  b) przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub od dnia publikacji wyniku w przypadku, gdy nie został nawiązany stosunek pracy (dotyczy dokumentów aplikacyjnych),
  c) przez 3 lata od zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) usunięcia danych osobowych,
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
[2] Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
[3] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. zadanie praktyczne typu case study
4. rozmowa kwalifikacyjna zawierająca elementy wywiadu behawioralnego, pytania merytoryczne

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
•   umowa o pracę
•   dodatek stażowy od 5% do 20%
•   dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
•   elastyczny czas pracy
•   indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
•   pakiet świadczeń socjalnych
•   możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
•   zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
•   praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
•   dogodna lokalizacja
•   stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe

•   Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
•   Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
•   Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
•   Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426.

ZAPRASZAMY!Liczba odwiedzin: 3496

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Anna Predel

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 08.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×