Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 38945ARCHIWALNE z dnia 01.12.2018 r.

 • Oferty do
  11

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: obsługi finansowej projektów realizowanych w ramach POIŚ oraz NMF

w Wydziale Finansowym, Departament Funduszy Europejskich i e-ZdrowiaMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Długa 38/40

Adres urzędu:

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia zlokalizowany jest w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na I piętrze; budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się jedynie na parter; praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

ZAKRES ZADAŃ

 • Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność przez beneficjentów oraz weryfikowanie wniosków o płatność pod względem wymogów formalnych, prawidłowości finansowej oraz kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków;
 • Realizowanie przekazywania środków płatności i dotacji na rzecz beneficjentów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek oraz dotacji celowych;
 • Identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz realizacji innych zadań;
 • Zarządzanie informacji o zwrotach środków dokonywanych przez beneficjentów oraz udział w procesie odzyskiwania środków od beneficjentów;
 • Udział w procesie weryfikacji projektów umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji w zakresie finansowym;
 • Gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych;
 • Prognozowanie nadchodzących płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów;
 • Udział w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów z finansowych aspektów realizacji projektów, w celu podnoszenia wśród beneficjentów poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie funduszy unijnych oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata we wdrażaniu funduszy europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie
 • wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • zdolności komunikacyjne,
 • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • znajomość systemu SL2014
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: finanse i rachunkowość, zarządzanie, matematyka,
 • znajomość analizy ryzyka
 • znajomość finansów publicznych
 • znajomość ACCESS
 • zdolność analitycznego myślenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „starszy specjalista I (POIŚ) w Wydziale Finansowym w Departamencie Funduszy Europejskich i e–Zdrowia – poz. 2073"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 665
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
•   „trzynaste” wynagrodzenie,
•   „ruchomy czas pracy” możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
•   pakiet socjalny,
•   możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•   stołówkę pracowniczą, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
•   parking dla rowerów,
•   dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•   dobrą lokalizację.
Informacje o metodach i technikach naboru. Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 490

Wytworzył/odpowiada:

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Kropidłowska-Jedlińska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr

Wprowadzono: 01.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×