Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 37914ARCHIWALNE z dnia 16.11.2018 r.

 • Oferty do
  26

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Sekcji Eksploatacji Infrastruktury Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestnictwo we wdrożeniach i implementacji infrastruktury, urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych,
 • uczestnictwo w bieżących pomiarach parametrów i konfigurowaniu infrastruktury, urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych,
 • współpracowanie z serwisami fabrycznymi i dostawcami usług przy lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń infrastruktury, urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych,
 • monitorowanie i analizowanie uszkodzeń i przygotowywanie zapotrzebowania odnośnie zabezpieczenia materiałowego,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej utrzymywanych systemów,
 • udzielanie wsparcia przy obsłudze i eksploatacji systemów radiokomunikacyjnych,
 • udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, pracach komisji przetargowych oraz w pracach zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w technicznej obsłudze urządzeń radiokomunikacyjnych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • odbycie szkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej,
 • kreatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów radiokomunikacyjnych (infrastruktura, dokumentacja techniczna) użytkowanych w Policji,
 • obsługa specjalistycznych narzędzi i programów komputerowych stosowanych w radiokomunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub/i elektronicznym lub/i informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub wykształcenie wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z wyżej wymienionych kierunków,
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe z zakresu pomiarów w radiokomunikacji,
 • uprawnienia budowlane w telekomunikacji,
 • uprawnienia SEP do 1k,
 • uprawnienia do pracy na wysokości,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego odbycia szkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania wykształcenia wyższego technicznego o profilu elektrycznym lub/i elektronicznym lub/i informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub wykształcenia wyższego bez wymaganego profilu i studiów podyplomowych kierunkowych w jednym z wyżej wymienionych kierunków,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnienia SEP do 1k,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnienia do pracy na wysokości,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego z zakresu pomiarów w radiokomunikacji.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BŁiI-SEI/SS/1-2 BKGP 22/18”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,0000 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
            Liczba odwiedzin: 1763

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Leszczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 16.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×