Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 36449ARCHIWALNE z dnia 20.10.2018 r.

 • Oferty do
  5

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

w Wydziale II Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji PobytuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Taborowa 33

Adres urzędu:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - w budynku znajdującym się w dzielnicy Ursynów, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pracownikom oferujemy: trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, przesłuchiwanie świadków, stron postępowań, współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami, prowadzenie innych czynności dowodowych – w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I instancji;
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • opracowywanie informacji, notatek problemowych, sprawozdań i analiz dla potrzeb kierownictwa Urzędu oraz departamentu – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • zastępowanie Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności
 • reprezentowanie Urzędu w sprawach będących w jego właściwości w kraju – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w tym 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B1 - średniozaawansowany/komunikatywny
 • Dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub prawo
 • przeszkolenie z zakresu przepisów o dostępie do informacji niejawnych
 • przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość edytora tekstu - Word
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem "Starszy specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - Ogłoszenie nr 36449"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, (adres korespondencyjny: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa), tel. 22 60-174 01-02, adres poczty e-mail: rodo@udsc.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: od@udsc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy/umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach

Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,8
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-150-76.Liczba odwiedzin: 2084

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Udostępnił: Beata Kopycka

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×