Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 34191ARCHIWALNE z dnia 17.09.2018 r.

 • Oferty do
  27

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Internetu i Mediów Społecznościowych, Biuro Prasy i PromocjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Zdrowia,
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie; wymagająca przemieszczania się po budynku, wymagana jest odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie strony internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz weryfikacja i przebudowa struktury serwisu, także planowanie i koordynacja prac związana z utrzymaniem, rozwojem i rozbudową serwisu.
 • Redagowanie i przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz publikacja w nim dokumentów określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w celu zapewnienia przepływu informacji oraz wypełnienia obowiązku, który nałożyła na urząd ww. ustawa.
 • Opracowanie opinii będących w zakresie właściwości Biura w tym analiza i opinia wpływających do urzędu wniosków o przyznanie honorowego patronatu Ministra Zdrowia lub udział Ministra w komitecie honorowym w celu wspierania inicjatyw mających znaczenie dla promocji zdrowia i wskazania przedsięwzięć, które mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek Ministra Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.
 • Publikacja na stronie internetowej informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz komunikaty i inne materiały przygotowywane przez Biuro i rzecznika prasowego.
 • Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi ministerstwa, innymi urzędami oraz instytucjami podległymi Ministrowi Zdrowia w zakresie pozyskania, aktualizowania, przygotowania i redagowania informacji do publikacji na stronach internetowych.
 • Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL) dokumentów określonych ustawą z dnia 7 lipca o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku związanym z budową serwisów informacyjnych i stron internetowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza w zakresie budowy serwisu internetowego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania Adobe Acrobat,
 • umiejętność programowania w html, xhtml, xml,
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność terminowego realizowania zadań,
 • umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność formułowania przekazów tekstowych i redagowania tekstów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej/udział w prowadzeniu działań promocyjnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Internetu i Mediów Społecznościowych – 1 etat (poz. 2017)”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr – 22 63 49 665.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,
etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.Liczba odwiedzin: 700

Wytworzył/odpowiada:

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Jaroszek-Zielińska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr

Wprowadzono: 17.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×