Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 32171ARCHIWALNE z dnia 15.08.2018 r.

 • Oferty do
  27

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  0,75
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości

w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa

WARUNKI PRACY

-praca biurowa w siedzibie urzędu -użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową -brak windy -stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku -pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami) -stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków i dochodów NDAP dysponenta III stopnia
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych NDAP dysponenta III stopnia
 • ewidencjonowanie oraz analizowanie dochodów budżetowych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • analizowanie sald kont księgowych z wykonania budżetu NDAP, planu i zaangażowania
 • porządkowanie i segregowanie dokumentów Wydziału zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • staż pracy: 5 lat w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do niej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do niej
 • Znajomość obslugi programów księgowych
 • Dokładność i sumienność
 • Umiejętnośc pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
  z dopiskiem "Nabór WFK"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2 d 02-517 Warszawa tel. 22 56-54-601
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@archiwa.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane przetwarzane są w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proces naboru składa się z III etapów;                  
- etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze   
- etap II - pisemny test wiedzy               
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością.                  
Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani - zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.                  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56 54 624Liczba odwiedzin: 2046

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor generalny

Jednostka organizacyjna: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Udostępnił: Marlena Podsiadły

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 15.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×