Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 29468ARCHIWALNE z dnia 23.06.2018 r.

 • Oferty do
  9

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: nadzoru instytucji w obszarze teatru

w Departamencie Narodowych Instytucji KulturyMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17
00-071 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, - bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika, - w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, - nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy, - praca w pokoju wieloosobowym, - obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe, - praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu, - praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka, Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku. Częste wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających z ich organizowania lub współprowadzenia przez Ministra.
 • Opracowywanie i opiniowanie sprawozdań merytorycznych oraz projektów działalności instytucji kultury w celu realizacji zadań wynikających z nadzoru Ministra nad instytucjami podległymi.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków i pism dotyczących teatru i przedsięwzięć kulturalnych w celu realizacji spraw nadsyłanych przez instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne.
 • Opiniowanie wniosków i wnioskowanie o nadanie resortowych odznaczeń i nagród, przygotowywanie projektów listów gratulacyjnych oraz innych pism okolicznościowych przedstawicieli ministerstwa w celu odpowiedniego uhonorowania artystów, instytucji i wydarzeń kulturalnych, w tym współpraca ze związkami i stowarzyszeniami w dziedzinie teatru, w celu ustalenia formy uhonorowania dorobku twórczego.
 • Bieżące monitorowanie życia kulturalnego, szczególnie wydarzeń w obszarze teatru oraz udział w ważnych wydarzeniach w celu zdobywania wiedzy merytorycznej i reprezentowania MKiDN.
 • Opiniowanie i przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie kompetencji DIK w celu dostosowania ich do potrzeb środowiska oraz obywateli.
 • Opiniowanie projektów zmian w przepisach prawnych w obszarze dotyczącym instytucji kultury w obszarze Wydziału, w celu usprawnienia ich funkcjonowania.
 • Współpraca przy obsłudze, działającej przy Ministrze KiDN Rady do spraw Instytucji Artystycznych w celu wsparcia realizacji zadań organu pomocniczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy - praca w administracji publicznej lub instytucji kultury.
 • Znajomość ustawy: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; o służbie cywilnej.
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja(pisemna/werbalna), dobra organizacja pracy.
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń kulturalnych w Polsce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny teatru lub kulturoznawstwo
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.07.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 574

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, e-mail: mweglewski@mkidn.gov.pl. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Dane będą przechowywane do dnia wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją procesu naboru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących naborów i nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej. 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia, - żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia, - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia, - żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia. 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania. 9. W sprawach spornych osobie przetwarzającej dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowany minimalny mnożnik na stanowisku: 2,1Liczba odwiedzin: 3365

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Udostępnił: Monika Just

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 23.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×