Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 28681ARCHIWALNE z dnia 09.06.2018 r.

 • Oferty do
  21

  czerwca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: administrowania systemem BDO

w Wydziale Eksploatacji Systemów Informatycznych w Biurze Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości) - praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

ZAKRES ZADAŃ

 • Konfigurowanie i administrowanie funkcjonującą infrastrukturą oprogramowania w ramach systemu BDO, a także zarządzanie usługami informatycznymi BDO, zgodnie z zapotrzebowaniem systemu
 • Konfigurowanie aktywnych urządzeń szkieletowych i brzegowych sieci teleinformatycznej BDO (w tym urządzenia bezpieczeństwa, serwery, przełączniki sieciowe, routery)
 • Administrowanie aplikacją BDO oraz stanowienie wsparcia technicznego dla jej użytkowników
 • Prowadzenie monitoringu technicznego oraz usuwanie awarii serwerów usług sieci teleinformatycznej BDO
 • Współtworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby przetargów oraz innych postępowań związanych z Prawem Zamówień Publicznych, ocenianie ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z SIWZ, a także uczestniczenie w pracach komisji przetargowych
 • Reagowanie na sygnały o incydentach w zakresie bezpieczeństwa, a także wyjaśnianie ich przyczyny oraz podejmowanie niezbędnych działań w sytuacji wykrycia zagrożeń

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku administratora sieci lub środowisk wirtualizacji
 • znajomości protokołu TCP/IP, specjalistycznych programów i technologii informatycznych: RedHat Enterprise Linux, Windows Server
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • znajomość wymagań normy ISO27001 i ISO27005
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET NATO i SECRET UE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania właściwego poświadczenia bezpieczeństwa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • certyfikowane szkolenie z zakresu administracji: urządzeniami bezpieczeństwa, wirtualizacji, systemów Windows Server, systemów RedHat Enterprise Linux
 • posiadanie certyfikatu Cisco min CCNA
 • znajomość konfiguracji przełączników sieciowych Cisco, znajomość konfiguracji urządzeń Fortinet

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora sieci lub środowisk wirtualizacji (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET NATO i SECRET UE albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe informatyczne
 • Kopie dokumentów potwierdzających certyfikowane szkolenia z zakresu administracji: urządzeniami bezpieczeństwa, wirtualizacji, systemów Windows Server, systemów RedHat Enterprise Linux
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatu Cisco min CCNA
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: BDGstsp34/2018
  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl • Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie Środowiska (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej). • Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres realizacji naboru, 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru (dotyczy ofert kandydatów) oraz przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Środowiska Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej (dotyczy dokumentacji z naboru). • Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, b) sprostowania danych osobowych, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) przenoszenia danych osobowych. • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na maila rekrutacja@mos.gov.pl. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie Środowiska. • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, ale wymaga Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa na czas realizacji projektu BDO.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. sprawdzian znajomości języka angielskiego oraz test wiedzy - wymagania dodatkowe
4. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego oraz case study

Weryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska

• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• elastyczny czas pracy
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe

• Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

ZAPRASZAMY!
Liczba odwiedzin: 2116

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Grażyna Strządała

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 09.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×