Ministerstwo Finansów w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22764ARCHIWALNE z dnia 21.02.2018 r.

 • Oferty do
  14

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: rewizji finansowej

w Wydziale Nadzoru Publicznego, Departament Rachunkowości i Rewizji FinansowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Tworzenie analiz prawnych w zakresie uchwał i innych dokumentów podejmowanych przez organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) oraz sporządzanie opinii, rekomendacji, projektów uchwał kierowanych na posiedzenie Komisji Nadzoru Audytowego (KNA).
 • Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski złożone w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie działań i dokumentów KNA, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji i przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism w sprawie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odwołań w sprawie wpisu i skreśleń do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich oraz wpisu i skreśleń jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.
 • Wypracowanie rozwiązań systemowych i prowadzenie działań operacyjnych w zakresie regulacji współpracy z organami nadzoru publicznego z innych państw, w szczególności w formie wzajemnych porozumień.
 • Opracowywanie regulacji prawnych w zakresie organizacji i funkcjonowania KNA oraz opiniowanie projektów procedur wewnętrznych w MF.
 • Uczestniczenie w procesie dokonywania analizy i rozpatrywania skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich wpływających do KNA.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk prawnych
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze obsługi prawnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi z zakresu realizowanych spraw
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania i zadań Komisji Nadzoru Audytowego
 • Znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • Umiejętność formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Uprawnienia: aplikacja radcowska lub adwokacka lub legislacyjna
 • Znajomość krajowego i unijnego procesu legislacyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień: aplikacja radcowska lub adwokacka lub legislacyjna

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/029/DR

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1681

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Skipirzepska

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 21.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×