Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22582ARCHIWALNE z dnia 19.02.2018 r.

 • Oferty do
  01

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: monitoringu wód (biologia)

w Departamencie Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu ŚrodowiskaMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

•   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
•   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Planowanie, koordynacja i nadzór nad pracami badawczo-pomiarowymi w zakresie badań i ocen stanu wód w zakresie elementów biologicznych, w tym z uwzględnieniem ich powiązania z elementami fizykochemicznymi i hydromorfologicznymi, w celu prawidłowego funkcjonowania monitoringu wód oraz wykonania oceny stanu wód w Polsce, w szczególności w odniesieniu do elementów biologicznych. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością i programów modernizacji wyposażenia laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska pod kątem zapewnienia jakości w badaniu i oznaczaniu elementów biologicznych oraz wykonywaniu badań elementów hydromorfologicznych na potrzeby realizacji monitoringu wód zgodnie z PMŚ.
 • Współpraca z innymi pracownikami w celu opracowywania, koordynacji wdrażania i stosowania metodyk badawczych i pomiarowych na potrzeby monitoringu elementów biologicznych w wodach powierzchniowych w ramach PMŚ.
 • Współpraca z innymi pracownikami w zakresie rozwoju Sytemu Informatycznego Ekoinfonet, a także w administrowaniu tym systemem w zakresie gromadzenia danych biologicznych i hydromorfologicznych, ich weryfikacji oraz klasyfikacji elementów biologicznych i hydromorfologicznych.
 • Inicjowanie, pod nadzorem przełożonego, procesu pozyskiwania środków na realizację zadań, oraz współpraca przy opracowywaniu wniosków o ich sfinansowanie i rozliczanie merytoryczne umów zawieranych z jednostkami finansującymi.
 • Zapewnienie niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania oraz udziału w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również sprawowanie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem w zakresie poprawności pod względem merytorycznym realizacji umów zawieranych z wykonawcami, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania monitoringu wód w Polsce.
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu ekologicznego wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
 • Opracowywanie odpowiednich części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego, przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych oraz polityki ekologicznej państwa.
 • Udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ w pracach grup roboczych, związanych z kompetencjami merytorycznymi jak również w pracach terenowych realizowanych przez wykonawcę monitoringu wód w zakresie elementów biologicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku biologia lub ochrona środowiska (preferowane specjalizacje: hydrobiologia / biologia środowiska / ekologia systemów wodnych)
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w ochronie środowiska;
 • znajomość języków obcych: język angielski, poziom B2
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE
 • znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „WK/DM/4/18”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/wolne stanowiska pracy w GIOŚ, znajduje się wzór oświadczenia do celów rekrutacji, natomiast w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również
osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.Liczba odwiedzin: 693

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Bańkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 19.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×