Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 21364ARCHIWALNE z dnia 30.01.2018 r.

 • Oferty do
  21

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: realizacji obowiązków PolicyMaker w zakresie 3 osi POPC

w Departamencie Kompetencji Cyfrowych



Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

WARUNKI PRACY

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie oraz uczestniczenie w tworzeniu dokumentów o charakterze wdrożeniowym, w szczególności w zakresie kryteriów wyboru projektów i katalogu wydatków kwalifikowalnych.
 • Przeprowadzanie analizy zakresów istotnych inicjatyw dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych zgłaszanych do realizacji lub realizowanych z innych źródeł niż PO PC (środki EFSI, budżet państwa oraz inne środki publiczne), m.in. w celu wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Formułowanie rekomendacji w celu optymalizacji procesu wydatkowania środków w ramach PO PC.
 • Gromadzenie informacji oraz podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia i utrwalenia doświadczeń i dobrych praktyk zgromadzonych w trakcie realizacji działań w ramach III osi i możliwości ich kontynuacji w celu zapewnienia trwałości rezultatów PO PC
 • Gromadzenie informacji na temat projektów realizowanych przez poszczególne typy interesariuszy (interaktywna mapa inicjatyw, uwzględniająca również zakres terytorialny realizowanych inicjatyw, w tym również identyfikująca obszary do interwencji w ramach poszczególnych naborów).
 • Opracowywanie zakresu/standardu projektów przewidzianych do realizacji w ramach III osi POPC. Realizowanie działań wynikających z projektów przewidzianych do realizacji w III osi POPC, a przypisane Ministerstwu Cyfryzacji.
 • Informowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego o planowanych na ich obszarze projektach dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanych w PO PC.
 • Sporządzanie raportów i zestawień, tworzenie systemów analitycznych, pulpitów managerskich, badanie efektywności podejmowanych interwencji.
 • Opiniowanie dokumentów systemu wdrażania PO PC. Monitorowanie realizacji projektów finansowanych z trzeciej osi POPC i ich wpływu na rzecz nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata związane z tworzeniem strategii lub biznesplanów, lub długookresowych planów działań.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Umiejętność tworzenia strategii, biznesplanów, długookresowych planów działań.
 • Umiejętność tworzenia zestawień i analiz w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie
 • Przeszkolenie z zarządzania projektami.
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem baz badanych i pracą na danych.
 • Wiedza o zagadnieniach związanych z Pomocą Techniczną POPC.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/MC/DKC/6.1”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.



Liczba odwiedzin: 4455

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Udostępnił: Marta Szynalska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 30.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×