Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 21044ARCHIWALNE z dnia 23.01.2018 r.

 • Oferty do
  5

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Badań Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku PracyMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B. - Praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie analiz dotyczących uwarunkowań migracji związanych z sytuacją na rynku pracy w kontekście potencjału migracyjnego i czynników wypychających oraz przyciągających migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu imigrantów na polski rynek pracy w ujęciu regionalnym i lokalnym w celu rozszerzenia zakresu informacyjnego dla odbiorców danych o migracjach
 • współudział w opracowaniu nowych metod pomiaru rzeczywistych strumieni i zasobów migracyjnych jako komponentu nowej metody bilansu ludności uwzględniającej rzeczywiste (a nie meldunkowe) miejsce zamieszkania w celu zapewnienia wysokiej jakości danych na potrzeby krajowe i międzynarodowe
 • współudział w opracowaniu koncepcji badania cyrkulacyjności przemieszczeń ludności w celu uzyskania pełniejszej charakterystyki migracji
 • współudział w prowadzeniu prac metodologicznych dotyczących pozyskiwania danych z zakresu migracji zarobkowych – z rejestrów ludności oraz systemów informacyjnych w celu rozszerzenia zakresu gromadzonych w tym obszarze badawczym informacji
 • analiza wyników badań oraz ocena ich jakości w celu opracowania informacji wynikowych z zakresu migracji wewnętrznych i zagranicznych - na potrzeby publikacji i opracowań analitycznych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok
 • współudział w przygotowywaniu publikacji analityczno-tabelarycznych dotyczących rozmiarów migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz demograficzno-społecznych struktur migrantów (długo- i krótkookresowych) w celu zapewnienia dostępu do danych odbiorcom krajowym i zagranicznym,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w celu współtworzenia krajowego i międzynarodowego systemu informacji statystycznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość metod badań statystycznych
 • ogólna znajomość przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych związanych z obszarem migracji wewnętrznych i zagranicznych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna
 • współpraca
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe w zakresie nauk społecznych lub prawa lub ekonomii
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w realizacji projektów dotyczących migracji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość innego języka Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej na poziomie A2
 • umiejętność wykorzystania różnych źródeł danych oraz prowadzenia analiz

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego wykształcenia wyższego lub podyplomowego w zakresie nauk społecznych lub prawa lub ekonomii
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2 lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów dotyczących migracji
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości innego języka Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości innego języka Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej na poziomie A2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 13/DRP/2018

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 810 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

1)   w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
2)   w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 91, 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Liczba odwiedzin: 1896

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Udostępnił: Marta Oleksak

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 23.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×