Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 18534ARCHIWALNE z dnia 25.11.2017 r.

 • Oferty do
  08

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: obsługi legislacyjnej

w Wydziale LegislacyjnymMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

WARUNKI PRACY

Nietypowe godziny pracy;
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego skomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozostających we właściwości MC, w tym ich opracowywanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, prowadzenie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i procesu opiniowania tych projektów; prowadzenie lub udział w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów, a także udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących te projekty w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • koordynowanie procesu opiniowania projektów skomplikowanych dokumentów rządowych przygotowanych przez inne organy administracji rządowej oraz udział w dalszych pracach nad tymi projektami, w szczególności: opracowywanie projektów stanowisk Ministra Cyfryzacji wobec tych projektów, udział w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • opracowywanie notatek na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowywanie wystąpień na forum Parlamentu dla członków kierownictwa resortu oraz materiałów informacyjnych na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dotyczących projektów dokumentów rozpatrywanych przez te gremia, a także opracowywanie notatek dla kierownictwa MC na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 • opiniowanie projektów dokumentów rządowych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne MC innych niż wymienione w zadaniu 1 pod względem zgodności z obowiązujących systemem prawa, a także projektów aktów prawnych o charakterze wewnętrznym w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • udział w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu do poselskich, senackich i prezydenckich projektów ustaw, opracowywanie projektów odpowiedzi Ministra, w szczególności na interpelacje poselskie, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • obsługa edytora aktów prawnych w celu sporządzania projektów aktów normatywnych w formacie XML;
 • koordynowanie procesu udziału członków Kierownictwa resortu oraz innych osób w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego w celu ustalenia stanowisk strony rządowej i samorządowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze prac z dokumentami rządowymi lub legislacji
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa;
 • znajomość zasad techniki prawodawczej;
 • znajomość zasad opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej
 • ukończona aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/WL/zastępstwo/DP/MC ”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74 lub (22) 556 84 79

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1137

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Skodowska-Galas

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 25.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×