Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17467ARCHIWALNE z dnia 01.11.2017 r.

 • Oferty do
  11

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o NieruchomościachMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

lub

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Olbrachta 94B
01-102 Warszawa

Adres urzędu:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

WARUNKI PRACY

− Praca biurowa z wykorzystaniem komputera. − Praca w warunkach narażenia na stres. − Wyjazdy służbowe. − Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej. − Obsługa standardowych urządzeń biurowych. − Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze. − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy). − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonuje czynności związane z weryfikacją jakości danych gromadzonych w PRG, w tym obsługuje zgłoszenia dotyczące błędów i braków w danych, współpracuje z dostawcami i odbiorcami danych, w celu zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości danych.
 • Nadzoruje i bierze udział w pracach dotyczących okresowej weryfikacji PRG w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych PRG oraz realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
 • Prowadzi bazę danych PRG, w tym przetwarza i aktualizuje dane w celu zapewnienia kompletności danych.
 • Współpracuje z użytkownikami systemów teleinformatycznych będących we właściwości wydziału PRG, w tym świadczy pomoc merytoryczną, w celu zapewnienia wsparcia użytkownikom tych systemów
 • Wykonuje czynności związane z obsługą administracyjną ww. systemów oraz uczestniczy w pracach związanych z ich rozbudową, w celu zapewnienia dostępności tych systemów i dostosowania ich do wymagań użytkowników.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i standardów technicznych oraz przygotowuje propozycje interpretacji prawnych oraz stanowisk GUGiK w celu wyeliminowania niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej.
 • Prowadzi działania informacyjne i promocyjne skierowane do użytkowników systemów będących w kompetencjach wydziału PRG i odbiorców danych w celu umożliwienia właściwego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania danych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu oraz w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi wspierające realizację zadań wydziału PRG oraz nadzoruje realizację tych zamówień w celu zapewnienia ich poprawności i wysokiej jakości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy związanej z tworzeniem lub obsługą systemów informacji przestrzennej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość zagadnień dotyczących systemów informacji przestrzennej.
 • Praktyczna znajomość zagadnień technicznych i narzędzi do przetwarzania danych przestrzennych, w tym ArcGIS, QGIS.
 • Umiejętność obsługi MS Office oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz aktów wykonawczych do tych przepisów.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej na stanowisku związanym z danymi przestrzennymi
 • Znajomość internetowych technologii informacyjnych, w tym posiadanie umiejętności praktycznych w zarządzaniu podstawowymi usługami internetowymi tj. www, ftp, poczta elektroniczna.
 • Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy INSPIRE
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 17467 – starszy specjalista KN/PRG/14”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.Liczba odwiedzin: 2060

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Buczek

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 01.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×