Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 1647ARCHIWALNE z dnia 18.07.2016 r.

 • Oferty do
  25

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Sekcji Ochrony Pracy Biura KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • przewodniczenie pracom zespołów dokonujących ustaleń przyczyn i okoliczności wypadków pracowników i policjantów KGP, dokonywanie prawnej kwalifikacji wypadku oraz przygotowywanie dokumentacji zmierzającej do skierowania poszkodowanego pracownika na komisję lekarską,
 • kontrolowanie warunków służby/pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w komórkach organizacyjnych KGP (opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej, omawianie wyników kontroli z kierownictwem kontrolowanych komórek, sporządzanie projektu wystąpienia pokontrolnego, wystąpienie pokontrolne),
 • uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy i dokumentowanie go,
 • ocenianie poprawności wystawianych skierowań na badania profilaktyczne/kontrolne policjantów i pracowników KGP, w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy,
 • prowadzenie rejestru wypadków pracowników/policjantów KGP, gromadzenie dokumentów dot. wypadków przy pracy/ w związku ze służbą, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, prowadzenie rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz zakładanie kart badań czynników szkodliwych w celach statystycznych,
 • przedstawianie propozycji dotyczących poprawy warunków pracy na stanowiskach ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie policjantów/pracowników KGP oraz wskazywanie właściwej komórce organizacyjnej KGP stanowisk, na których należy dokonać pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz dokonywanie doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • sporządzanie opinii i ocen dotyczących zagadnień modernizacji zakładu pracy, instrukcji ogólnych w zakresie bhp, warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz uczestniczenie w przekazywaniu do użytku nowobudowanych lub modernizowanych obiektów albo ich części, urządzeń i instalacji,
 • opiniowanie oraz inicjowanie zmian przepisów, procedur obowiązujących oraz uczestniczenie w pracach nad nowotworzonymi aktami prawa powszechnego, regulacji wewnętrznych, współpracując w tym zakresie z właściwymi organami państwowymi i innymi instytucjami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe specjalistyczne o kierunku bezpieczeństwo i higieny pracy lub wyższe i podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo i higieny pracy,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań służby bhp,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania,
 • bardzo dobra znajomość przepisów i procedur z zakresu bhp oraz umiejętność ich stosowania,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie w zakresie wykonywania kontroli,
 • znajomość przepisów dot. kontroli, ochrony przeciwpożarowej, medycyny pracy, prawa budowlanego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BK-SOP/BKGP 14/16”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,100 kwoty bazowej.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.Liczba odwiedzin: 2599

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Joanna Wasilewska-Pieniążek

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 18.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×