Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11809ARCHIWALNE z dnia 08.06.2017 r.

 • Oferty do
  19

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

koordynator w Referacie Organizacyjno - Ekonomicznym w Wydziale TransportuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Praca stacjonarna w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizowanie i koordynowanie pracy w zakresie planowania, ewidencjonowania i analizy wydatków finansowych Wydziału,
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem Planu Wydatków Budżetowych i Planu Zamówień Publicznych będących we właściwości Wydziału,
 • Koordynowanie i nadzorowanie spraw kadrowych oraz rozliczanie czasu pracy/służby pracowników i funkcjonariuszy,
 • Koordynowanie i przygotowywanie zbiorczych materiałów w zakresie sprawozdań, analiz i informacji z wykonanych zadań Wydziału,
 • Opracowywanie i koordynowanie procesu podwyższania i obniżania gotowości obronnej oraz zadań w sytuacji kryzysu zgodnie z właściwością Wydziału,
 • Nadzór nad obsługą administracyjno – biurową w zakresie przyjmowania, ewidencji, przechowywania i przekazywania korespondencji w Wydziale,
 • Nadzorowanie archiwizacji dokumentów w Wydziale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uczestniczenie w brakowaniu BC.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowo - ekonomicznym
 • znajomość w stopniu podstawowym ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu spraw kadrowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość obsługi programu biurowego Office, Word, Excel,
 • komunikatywność,systematyczność, dokładność, dbałość o szczegóły,
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w koordynowaniu pracy zespołu
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • ukończony kurs księgowości lub kurs rachunkowości.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu księgowości lub rachunkowości

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. 17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa  
  z dopiskiem „starszy specjalista koordynator WT/RO-E/1 “
  Tel. (22) 500 30 77, 500 33 79

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 2 717,07 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat; Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;

2. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).

3. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz opatrzonych własnoręcznym podpisem i datą dokumentów takich jak : list motywacyjny, CV i wszystkie pozostałe dokumenty załączone do oferty.

4. Uwaga: Posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy udokumentować poprzez załączenie do oferty dokumentów z których jednoznacznie wynika długość doświadczenia zawodowego oraz obszar zatrudnienia.
Przez dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe należy rozumieć:
- świadectwa pracy/świadectwa służby
- świadectwa pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych stażach, wolontariatach,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zakres dotychczas wykonywanych obowiązków pokrewny z zadaniami na stanowisku o które ubiega się kandydat.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy".

5. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu
po zakończonym naborze.

7. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

8. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2631

Wytworzył/odpowiada: Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Renata Sobuś

Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

Wprowadzono: 08.06.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×