Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Ogłoszenie o naborze nr 67394ARCHIWALNE z dnia 18.08.2020 r.

 • Oferty do
  24

  sierpnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych

w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko MieniuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
ul. Opaczewska 8
02-368 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa; - praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy; - praca w wymuszonej pozycji ciała; - budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych; - brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych; - brak windy osobowej; - pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych; - oświetlenie naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi wymogami rejestru dowodów rzeczowych i bieżąca rejestracja dowodów rzeczowych
 • prawidłowe przechowywanie dowodów rzeczowych, tj. w wydzielonych pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. Przyjmowanie dowodów rzeczowych do magazynu dowodów rzeczowych, zgodnie z wykazem dowodów rzeczowych
 • likwidacja dowodów rzeczowych poprzez ich przekazywanie z chwilą zakończenia postępowania przygotowawczego do prokuratury za pośrednictwem policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub likwidacja w inny sposób wskazany w postępowaniu w przedmiocie dowodów rzeczowych. Likwidacja dowodów rzeczowych na podstawie orzeczeń sądowych i postanowień prokuratorskich
 • przeprowadzanie raz w roku wspólnie z powołaną komisją inwentaryzacji dowodów rzeczowych
 • występowanie z własnej inicjatywy do prokuratury lub sądu o wydanie zarządzenie w przedmiocie dowodów rzeczowych (w sprawach zakończonych) pozostających w ich dyspozycji, a przechowywanych długoterminowo w magazynie Wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub możliwość jego uzyskania
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Dyspozycyjność
 • Systematyczność
 • Znajomość obowiązujących przepisów
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w zakresie prowadzenia kancelarii
 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • uprawnienia dostępu do systemu TEMIDA i systemu KSIP

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8 02-368 Warszawa • Kontakt do inspektora ochrony danych: nr tel. 22 603 93 14, adres e-mail iod.krp3@ksp.policja.gov.pl • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

W związku z pandemią COVID-19 kandydaci powinni posiadać maseczki i rękawiczki. Rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach
o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 60 393 47

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2045

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Udostępnił: Barbara Strzelczyk-Lorek

Komórka organizacyjna: Wydział Wspomagający

Wprowadzono: 18.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×