Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Ogłoszenie o naborze nr 68568ARCHIWALNE z dnia 14.09.2020 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Pracownia Badań MikrobiologicznychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
02-156 Warszawa ul. Lechicka 21

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

WARUNKI PRACY

- praca laboratoryjna - brak czynników szkodliwych i uciążliwych, - w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych, - obsługa sprzętu laboratoryjnego, - praca w godzinach 8.15-16.15, - budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych, - Pracownia Badań Mikrobiologicznych zlokalizowana jest na I piętrze. - wewnątrz budynku brak windy i podjazdów, - pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - w budynku nie występują uciążliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia i zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzenie na bieżąco zapisów dotyczących wykonywanych badań oraz opracowań statystycznych.
 • Sprawdzanie wyposażenia stosowanego przy wykonywaniu badań i prowadzenie zapisów z wykonywanych sprawdzeń.
 • Dostarczanie do pracowni materiałów niezbędnych do wykonywania badań.
 • Utrzymywanie na bieżąco porządku i czystości na stanowisku pracy.
 • Współdziałanie przy wykonywaniu badań, w celu wdrożenia nowych metod oraz walidacji i szacowania niepewności metod badawczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie zawodowe - weterynaryjne, analityczne, chemiczne, mikrobiologiczne, rolnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia w pracy w laboratorium
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • staranność, dokładność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.09.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO):

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: 

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, 

-email: iod@wiw.mazowsze.pl.

3. Dane osobowe: 

-będą przetwarzane w celu naboru na wolne stanowiska pracy w WIW z/s w Siedlcach; 

- nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

- przechowywane będą przez pracownika ds. pracowniczych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub w przypadku nieobsadzenia stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie wskazanego terminu nadesłane oferty kandydatów zostają komisyjnie zniszczone.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje:

- dostęp do swoich danych osobowych, 

- prawo żądania ich sprostowania w przypadku nieprawidłowych danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych, ale tylko wtedy, jeżeli ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,

- W przypadku przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie i wykraczających poza zakres danych wymaganych ogłoszeniem
o naborze przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

5. W trakcie przetwarzania danych w procesie naboru nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

6. Podanie danych objętych ogłoszeniem o naborze jest wymogiem ustawowym. Bez przekazania wymaganych danych nie będzie możliwy udział w naborze. Podanie danych w zakresie wykracającym poza katalog danych okreslonych w ogłoszeniu o naborze jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Fakt udostępnienia dodatkowych danych osobowych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).
- Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
- Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
- Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.

Informacje dotyczące rekrutacji w WIW z/s w Siedlcach znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.wiw.mazowsze.pl w zakładce „Praca”.

UWAGA:
Dokumenty można:
- składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 68568”),
-   przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 68568”),
-   przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: „oferta pracy nr 68568”). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym),
-   przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@wiw.mazowsze.pl (temat wiadomości: „oferta pracy nr 68568”). W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/ kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W celu upewnienia się, że wiadomości zostały odebrane pomyślnie proszę o zaznaczenie opcji potwierdzenia dostarczenia i przeczytania poczty lub proszę o kontakt telefoniczny z działem kadr (tel. 25/63-264-59 w.33)Liczba odwiedzin: 1464

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Udostępnił: Stefanowicz Edyta

Komórka organizacyjna: zespół ds.obsługi prawnej

Wprowadzono: 14.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×