Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 62828ARCHIWALNE z dnia 17.04.2020 r.

 • Oferty do
  5

  maja

  2020

 • Wymiar etatu
  1/1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

w Referacie Żywnościowym w Sekcji Mundurowo - Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia MateriałowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
02-148 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia przełożonym dokumenty obrotu materiałowego przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników wydanego indywidualnie i komórkom organizacyjnym w zakresie: środków żywnościowych oraz sprzętu i materiałów żywnościowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych będących we właściwości Referatu Żywnościowego przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego FT-ST7,
 • Uczestniczenie w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i analiz mienia znajdującego się we właściwości Referatu Żywnościowego, przygotowywanie danych na podstawie prowadzonej ewidencji,
 • Uzgadnianie ewidencji głównej z ewidencją prowadzoną w innych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej SG i Nadwiślańskiego Oddziału SG,
 • Prowadzenie książki rozliczeń ryczałtu żywnościowego oraz książki kosztów żywienia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości oraz wiedzy ogólnej o Straży Granicznej,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna),
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie o profilu żywnościowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „wzory oświadczeń”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.05.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  
  z dopiskiem „starszy inspektor NWOSG/WZM/SMŻ/RŻ/3“
  Tel. (22) 500 33 79, 500 33 28

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostałem/am poinformowany/a, że: • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, • dane osobowe zbierane są w celu naboru na stanowisko starszy inspektor w Referacie Żywnościowym w Sekcji Mundurowo żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a przywołanego wyżej Rozporządzenia, • dane osobowe będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez czas trwania naboru na stanowisko, oraz przez 3 (trzy) miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną, a następnie niezwłocznie zniszczone, • przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia moich danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji/naboru prowadzonym przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec mojej osoby, jak również moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, • dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej, • mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzę, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, • Administratorem danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 30 62. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 3 047.94 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;

3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty
w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).

4. Życiorys, list motywacyjny wraz z podaniem stanowiska i komórki organizacyjnej oraz wymagane oświadczenia – muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

5. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy, np.: poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu ( w przypadku zaświadczenia o trwającym zatrudnieniu – ważność zaświadczenia 30 dni), ocen okresowych, opinii, zakresów obowiązków, referencji.

6. Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.

7. Weryfikacja spełnienia przez kandydata wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”

8. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.

9. W przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

10. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane
w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

11. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail
o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończonym naborze.

13. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

14. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2495

Wytworzył/odpowiada: Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Renata Sobuś

Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

Wprowadzono: 17.04.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×