Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 68978ARCHIWALNE z dnia 22.09.2020 r.

 • Oferty do
  6

  października

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: postępowań administracyjnych w polskich obszarach morskich

w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Morskiego Planowania Przestrzennego w Departamencie Gospodarki MorskiejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Pracownikom oferujemy: – umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy) – trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych – pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych) – możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – zagrożenie korupcją – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa. Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie lub opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, - rozpatrywanie ponagleń, - prowadzenie mediacji, - prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej), - prowadzenie procedury odwoławczej, w tym rozpatrywanie i przekazywanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwów od decyzji;
 • Rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie obejmującym w szczególności lokalizację przedsięwzięć w polskich obszarach morskich, w tym: - udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, - przyjmowanie interesantów;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w zakresie ponownego rozpatrywania spraw, odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wydanych w I instancji przez terenowe organy administracji morskiej, dotyczących polskich obszarów morskich, w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie lub opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, - rozpatrywanie ponagleń, - prowadzenie mediacji, - prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej),- prowadzenie procedury odwoławczej, w tym rozpatrywanie i przekazywanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwów od decyzji;
 • Realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie związanym z obszarami morskimi, w szczególności lokalizacją przedsięwzięć w tych obszarach, w tym - prowadzenie konsultacji, - przygotowywanie odpowiedzi;
 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie związanym z obszarami morskimi, w szczególności lokalizacją przedsięwzięć w tych obszarach, w tym: - analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu prawa lub administracji
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa
 • Znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.10.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  00-400 Warszawa

  Zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanu na adres rekrutacja.mgm@mgm.gov.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości i liście motywacyjnym: DGM-9/20

  lub proszę składać dokumenty aplikacyjne w kancelarii, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DGM-9/20

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-497), przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany „Administratorem”. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariatBM@mgm.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: iod@mgm.gov.pl,
Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej,
Informacje o odbiorcach danych: w związku z przetwarzaniem danych w celach działalności Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. W szczególności na podstawie art.29 ustawy o służbie cywilnej dane kandydatów mogą zostać ewentualnie udostępnianie w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
Okres przechowywania danych:
- Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru,

- dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko
i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553z późn. zm.).

Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo cofnięcia zgody i usunięcia danych przysługuje tylko w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane poniżej akty prawne.
prawo przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust 2 lit. a i b RODO
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie wykraczających poza zakres art. 221 KP (np. wizerunek, zainteresowania, stan cywilny), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Prosimy o nieprzekazywanie danych szczególnej kategorii, tj. np. danych dotyczących zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, seksualności lub orientacji seksualnej. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Powyższa prośba nie dotyczy sytuacji, w której kandydat chce skorzystać
z uprawnienia o którym mowa w art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: ttps://www.gov.pl/web/gospodarkamorskaw zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.plw zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 854

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Biernat

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 22.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×