Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 66988ARCHIWALNE z dnia 08.08.2020 r.

 • Oferty do
  28

  sierpnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: integracji w ramach jednolitego rynku energii

w Wydziale Jednolitego Rynku Energii w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji KlimatycznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości) - praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem - w trakcie wyjazdów służbowych lub reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie materiałów analitycznych, projektów pism i wkładów, monitorowanie rozwoju inicjatyw podejmowanych na forum międzynarodowym i krajowym, kontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi, przygotowywanie projektów wkładów do stanowisk RP i rządu oraz ich opiniowanie w sprawach związanych z problematyką zachowania standardów niezawodności dostaw energii elektrycznej i oceny wystarczalności zdolności wytwórczych na poziomie europejskim oraz zasad konstrukcji mechanizmów zapewniających wystarczalność zdolności wytwórczych oraz mechanizmów transformacji energetycznej
 • analizowanie i opiniowanie unijnych dokumentów dotyczących aspektów technicznych i operacyjnych bilansowania systemu i obrotu energią elektryczną
 • przygotowywanie materiałów analitycznych, projektów pism i wkładów, projektów stanowisk RP i rządu do dokumentów oraz ich opiniowanie, monitorowanie rozwoju inicjatyw podejmowanych na forum międzynarodowym i krajowym, kontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z problematyką wewnętrznego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej, w tym integracji rynku w ramach regionów
 • przygotowywanie propozycji stanowisk, dokumentów analitycznych oraz instrukcji i sprawozdań, a także prezentowanie stanowiska Polski w ramach udziału Polski w procesie decyzyjnym UE w obszarze energii elektrycznej oraz w formacjach regionalnych i we współpracy dwustronnej
 • analizowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących rynku energii będących przedmiotem prac organów UE i organizacji międzynarodowych
 • przygotowywanie projektów opinii i stanowisk kierownictwa Departamentu oraz kierownictwa Ministerstwa Klimatu na potrzeby udziału w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP, Komitetu do Spraw Europejskich, a także konferencjach i spotkaniach międzynarodowych
 • opracowywanie projektów wystąpień, prezentacji multimedialnych i materiałów informacyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z energetyką lub ze współpracą międzynarodową
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących rynku energii elektrycznej i rynku mocy, w tym prawodawstwa UE w zakresie budowy wewnętrznego rynku energii w UE
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • kreatywność
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z energetyką lub ze współpracą międzynarodową (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/);
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.08.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Klimatu
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DSPsp17/2020

  Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

  Zachęcamy do składania aplikacji w formie elektronicznej: https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DSPsp17_2020

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu.

Inspektor ochrony danych                                                       

Możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa [1] (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla członków korpusu służby cywilnej [2]) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze.

Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Przesłanie takich danych będziemy traktować jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru [3], natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody [4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać:

a)       przez okres realizacji naboru,

b)       przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub od dnia publikacji wyniku w przypadku, gdy nie został nawiązany stosunek pracy (dotyczy dokumentów aplikacyjnych),

c)       przez 5 lat od zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b)       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c)       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d)       usunięcia danych osobowych,

e)       wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

(1) Art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

(2) Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(3) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);

(4) Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami merytorycznymi, sprawdzianem znajomości języka angielskiego i elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem). Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu. W przypadku złożenia aplikacji poprzez formularz aplikacyjny, przed przystąpieniem do kolejnych etapów naboru, konieczne będzie własnoręczne podpisanie oświadczeń w siedzibie Ministerstwa. Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych. Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Klimatu znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/praca

Co oferujemy naszym pracownikom

•   umowa o pracę
•   dodatek stażowy od 5% do 20%
•   dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
•   system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
•   ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy między 7.00 a 9.00)
•   indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
•   pakiet świadczeń socjalnych
•   możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
•   zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
•   praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
•   dogodna lokalizacja
•   stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo, prysznice i szafki dla rowerzystów

Informacje dodatkowe

•   UWAGA: Poszczególne etapy naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (online).

•   Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
•   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
•   Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
•   Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
•   Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
•   Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
•   Bliższe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426Liczba odwiedzin: 2331

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Udostępnił: Kamil Rodzik

Komórka organizacyjna: Wydział Naboru i Zarządzania Kompetencjami/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 08.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×