Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 63771ARCHIWALNE z dnia 03.06.2020 r.

 • Oferty do
  23

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zamówień publicznych

w Wydziale Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

WARUNKI PRACY

− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. − Obsługa standardowych urządzeń biurowych. − Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy). − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Weryfikuje pod względem formalnym (prawnym i proceduralnym) ogłoszenia o zamówieniu publicznym, projekty umów, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, odpowiedzi na zapytania wykonawców, pisma wysyłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w celu zachowania zgodności z procedurami wewnętrznymi GUGiK, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z Kodeksem cywilnym.
 • Opiniuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego opracowywane przez pracowników komórek merytorycznych, ocenia prawidłowość zastosowanego trybu udzielania zamówienia publicznego, przeliczania wartości zamówienia na euro oraz określenia nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w celu zapewnienia właściwego ustalenia przesłanek udzielenia zamówień w trybach zgodnych z przepisami prawnymi oraz właściwości prowadzonej procedury z uwzględnieniem wartości zamówienia.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji w celu zabezpieczenia poprawności formalnej dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania.
 • Monitoruje na bieżąco udzielania zamówień, w szczególności pod względem terminowości ich realizacji przekazywanie przez komórki organizacyjne po zakończeniu postępowania pełnej dokumentacji do Biura Dyrektora Generalnego, w celu zapewnienia zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z procedurami wewnętrznymi.
 • Uczestniczy w prowadzeniu Centralnego rejestru zamówień publicznych Urzędu, w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sporządzaniu rocznych sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych w Urzędzie w celu dostarczenia aktualnej informacji na temat zakresu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie.
 • Monitoruje zmiany przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjuje i opracowuje projekty zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Uczestniczy w organizacji szkoleń z zakresu przepisów, zasad i technik udzielania zamówień publicznych dla pracowników Urzędu zajmujących się prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu wsparcia procesu zapoznawania pracowników urzędu z aktualnymi przepisami ustawowymi oraz procedurami wewnętrznymi.
 • Realizuje zadania wynikające z zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.08.2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych w administracji publicznej.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej, w tym w obszarze obsługi zamówień centralnych dla administracji rządowej.
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.06.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa,
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 63771 – specjalista, BDG/ZP/3”
  lub
  za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka
  lub
  na adres mailowy rekrutacje@gugik.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Geodeta Kraju, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa; e-mail: iod@gugik.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• nagrody uznaniowe,
• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych,
bogaty pakiet szkoleń),
• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2066

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Buczek

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 03.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×