Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Ogłoszenie o naborze nr 63699ARCHIWALNE z dnia 02.06.2020 r.

 • Oferty do
  12

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

KRP Warszawa IIMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

02-617 Warszawa, ul.Malczewskiego 3/5/7

Adres urzędu:

02-617 Warszawa, ul.Malczewskiego 3/5/7

WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie urzędu, -kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, - naturalne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim brak jest windy, odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanych toalet, - brak podjazdów wewnątrz budynku

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenienie postępowań powypadkowych, sporządzanie protokołów oraz ustalanie okoliczności wypadków przy pracy/w służbie;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp;
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków bhp w KRP Warszawa II I podległych jednostkach Policji
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą;
 • prowadzenie sprawozdawczości i ewidencji wypadków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o profilu bhp
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w pracy na stanowisku do spraw BHP
 • szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz z zakresu BHP,
 • znajomość przepisów ustawy o Policji
 • zdolności interpersonalne i komunikacyjne
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postepowanie sprawdzające
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie BHP
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr. 182, poz. 1228).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  ul. Malczewskiego 3/5/7
  02-617 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia oraz nazwy stanowiska pracy

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa II ul. Malczewskiego 3/5/7 02-617 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: nr telefonu 22 603 92 41 adres e-mail: iod.krp2@ksp.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności. poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego). List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji na stronie www.mokotow.policja.waw.pl Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Uposażenie brutto - 4447,35 zł wg. mnożnika 2,1887 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 47 72392 43Liczba odwiedzin: 3050

Wytworzył/odpowiada: Komendant Rejonowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Udostępnił: Kamila Kossecka

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr

Wprowadzono: 02.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×