Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 63368ARCHIWALNE z dnia 19.05.2020 r.

 • Oferty do
  2

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Informatyki w Biurze AdministracyjnymMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

WARUNKI PRACY

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Pracownikom oferujemy: – umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy) – trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych – pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych) – możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – zagrożenie korupcją – praca pod presją czasu powodująca stres, duży nakład obowiązków do wykonania w tym samym czasie Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa. Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

ZAKRES ZADAŃ

 • Utrzymanie systemów IT w tym: - bieżące wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, - obsługa błędów/nieprawidłowości systemów IT, - koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych oprogramowania, sprzętu komputerowego i teleinformatycznego, - zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, - konfigurowanie i podłączanie urządzeń peryferyjnych, - reagowanie na incydenty związane z przetwarzaniem danych osobowych lub podatności, - implementacja polityk i procedur bezpieczeństwa systemów IT (w odniesieniu do użytkowników i systemów IT), - przegląd składników majątkowych pod kątem użyteczności, stopnia zniszczenia, - przygotowywanie składników majątkowych zbędnych lub zużytych do oceny przez komisję likwidacyjną;
 • Pełnienie funkcji administratora systemu/programu w tym: nadawanie/ odbieranie/ modyfikacja uprawnień użytkowników systemu/programu, - przyjmowanie zgłoszeń usterek/nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu/programu od użytkowników, - zgłaszanie usterek/nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu/programu od użytkowników, - instalowanie oprogramowania systemowego i użytkowego umożliwiającego pracę systemów komputerowych w sieci komputerowej, - serwisowanie zainstalowanych systemów, zgodnie z obowiązującym standardami;
 • Wdrażanie systemów IT w tym: - wsparcie użytkowników w czasie wdrażania systemu IT, - wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej;
 • Współpraca z firmami serwisowymi/producentami/wykonawcami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości działania oprogramowania informatycznego oraz awarii sprzętu informatycznego w tym: - kontrola poprawności wykonywanych napraw i zmian konfiguracji, - prowadzenie ewidencji napraw;
 • Udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Informatyki w tym: - przeprowadzanie rozeznania rynku, - szacowanie wartości zamówienia, - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, - opiniowanie dokumentacji, - nadzorowanie wykonania umowy, - przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy, - badanie i ocena ofert, - sporządzanie projektów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, protokoły z posiedzeń komisji przetargowych, korespondencja prowadzona z wykonawcami, etc.), - doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych (m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc.), - dokonywanie bieżącej analizy stanu zapasów magazynowych, - kontrolowanie jakości zakupionych towarów i usług w celu wyeliminowania wadliwych i ustalenia najbardziej odpowiednich przy przyszłych zakupach;
 • Zapewnianie obsługi logistycznej komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Informatyki w tym:- wyposażanie pracowników w niezbędny sprzęt do pracy;
 • Udział w projektowaniu systemów IT w tym:- testowanie systemu;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze informatyki
 • znajomość budowy sprzętu informatycznego
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows oraz pakietu Office
 • znajomość ActiveDirectory
 • ogólna znajomość Prawa zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • myślenie analityczne
 • znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych
 • komunikacja
 • współpraca
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w obszarze administrowania systemami informatycznymi
 • Podstawowa znajomość oprogramowania do obróbki grafiki

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie A2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.06.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  00-400 Warszawa

  Zachęcamy Państwa do składania dokumentów (w formie skanu) w wersji elektronicznej na adres rekrutacja.mgm@mgm.gov.pl, z dopiskiem w liście motywacyjnym i treści maila: BA-1/20
  Przeprowadzamy rozmowy rekrutacyjne w formie zdalnej.

  lub proszę składać dokumenty w kancelarii, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BA-1/20

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-497), przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany „Administratorem”. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariatBM@mgm.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: iod@mgm.gov.pl,
Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej,
Informacje o odbiorcach danych: w związku z przetwarzaniem danych w celach działalności Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. W szczególności na podstawie art. 29 ustawy o służbie cywilnej dane kandydatów mogą zostać ewentualnie udostępnianie w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
Okres przechowywania danych:
- Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru,

- dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko
i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo cofnięcia zgody i usunięcia danych przysługuje tylko w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane poniżej akty prawne.
prawo przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust 2 lit. a i b RODO
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie wykraczających poza zakres art. 221 KP (np. wizerunek, zainteresowania, stan cywilny), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Prosimy o nieprzekazywanie danych szczególnej kategorii, tj. np. danych dotyczących zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, seksualności lub orientacji seksualnej. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Powyższa prośba nie dotyczy sytuacji, w której kandydat chce skorzystać
z uprawnienia o którym mowa w art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 583
88 49Liczba odwiedzin: 2434

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Biernat

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 19.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×