Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 62797ARCHIWALNE z dnia 11.04.2020 r.

 • Oferty do
  28

  kwietnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: osobowych

w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Koszykowa 16

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - praca pod presją czasu, - permanentna obsługa klientów wewnętrznych, - w budynku znajdującym się w centrum miasta, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. PRACOWNIKOM OFERUJEMY: - stabilną i ciekawą pracę w instytucji państwowej, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw."13-stka", - dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, - nagrody uznaniowe, - ruchomy czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00, - możliwość rozwoju zawodowego (m.in. dofinansowanie nauki języków obcych, studiów podyplomowych, szkolenia), - atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze, - możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań związanych z zatrudnianiem pracowników w urzędzie i trwaniem stosunku pracy, w tym w szczególności: kompletowanie dokumentacji pracowników, zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych, przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy w celu przekazania pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe
 • Ustalanie prawa do emerytury i renty pracowników w danym roku budżetowym, przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych pracowników celem przekazania jej do ZUS oraz archiwizacja teczek akt osobowych
 • Udział w tworzeniu projektów wewnętrznych regulacji i usprawnień, mających na celu optymalizację polityki kadrowej urzędu, takich jak np. projekty procedur, regulaminów, kwestionariuszy i inne, jak również w doskonaleniu i aktualizacji elektronicznej bazy danych kadrowych o pracownikach urzędu
 • Weryfikowanie i ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników, ustalanie uprawnień pracowników do urlopów (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego i in.), realizacja zadań związanych z udzielaniem przez pracodawcę zgody na indywidualny czas pracy, telepracę, ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, służby cywilnej, odpraw emerytalno-rentowych i innych świadczeń
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku, w przypadku skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz kierowanie pracowników na ww. badania
 • Udział w przygotowaniu informacji z zakresu stanu i ruchu kadrowego, wynagrodzeń oraz czasu pracy na potrzeby sprawozdawczości i kontroli, celem przekazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu, kierownictwu oraz innym podmiotom zewnętrznym, tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Realizacja zadań związanych ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem oraz dokonywaniem zmian w zgłoszeniach pracowników urzędu oraz zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w programie Płatnik, celem przekazania aktualnej informacji dla ZUS i komórki finansowej
 • Prowadzenie indywidualnych spraw związanych z dodatkowym zarobkowaniem członków korpusu służby cywilnej, zgodnie z właściwością Wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze kadr
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów emerytalno-rentowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność współpracy i komunikacji
 • Rzetelność i terminowość
 • Skrupulatność, dokładność
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji lub studia podyplomowe z zakresu prawa pracy
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu kadrowego lub kadrowo-płacowego
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym B1
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych
 • Umiejętności analityczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu stwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu kadrowego lub kadrowo-płacowego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.04.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem "Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego, nr ogłoszenia 62797"

  Dokumenty można przesyłać także mailowo na adres: kariera@udsc.gov.pl - wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, (adres korespondencyjny: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa), tel. 22 60-174-01-02, adres poczty e-mail: rodo@udsc.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@udsc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane etapy naboru:
- weryfikacja formalna ofert;
- rozmowa kwalifikacyjna w formie online.
Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-150-76, lub mailowo pod adresem: kariera@udsc.gov.pl .Liczba odwiedzin: 3991

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Udostępnił: Beata Kopycka

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 11.04.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×