Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 61606ARCHIWALNE z dnia 25.02.2020 r.

 • Oferty do
  13

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy MiędzynarodowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe • częsta reprezentacja urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.) • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych • praca w pokoju wieloosobowym • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Pozyskiwanie i monitorowanie danych dotyczących polskiego handlu oraz polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, współpraca z dostawcami informacji/danych (MF, GUS, NBP itp.) oraz opracowywanie cyklicznej informacji zarządczej w tym zakresie
 • Zadanie 2: Przygotowywanie i aktualizowanie programu rozwoju ekspansji zagranicznej dla kluczowych branż we współpracy z przedstawicielami środowiska biznesu: – wyznaczanie celów programu – dobór instrumentów wsparcia – przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień – weryfikowanie programu/ projektu pod kątem przeprowadzonych analiz – organizowanie prac grupy roboczej – formułowanie zapisu programu – określanie zasad i trybu monitorowania programu – formułowanie propozycji zmian w programie
 • Zadanie 3: Monitorowanie wdrażania efektywności instrumentów wsparcia w zakresie internacjonalizacji polskich firm oraz regularne badania opinii przedsiębiorców: – tworzenie systemu wskaźników (m.in. wytycznych, metodologii liczenia, definicji, etc.) – monitorowanie efektów za pomocą wskaźników – tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania – tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz – identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych – sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem – sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji programów
 • Zadanie 4: Prowadzenie analiz i identyfikacja obszarów działalności gospodarczej utrudniających internacjonalizację polskich przedsiębiorstw. Ich analiza i przedkładanie propozycji mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów. Formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach – identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. – gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz – aktualizowanie danych – zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.) – analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie – analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych – formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji – konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Zadanie 5: Planowanie i przygotowywanie badań. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie pogłębiania wiedzy o eksporcie – opracowywanie koncepcji badania – przygotowywanie Szczegółowego Opisu Zadania – przeprowadzanie konsultacji (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Zadanie 6: Realizowanie badania – bieżąca współpraca z wykonawcą badania – weryfikowanie raportu końcowego z badania – przeprowadzanie konsultacji raportu końcowego (wewnętrznych i zewnętrznych) – analizowanie zgromadzonych danych – formułowanie wniosków i rekomendacji
 • Zadanie 7: Prowadzenie międzynarodowej współpracy Ministerstwa w zakresie wsparcia eksportu – inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej – współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi – nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej – opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej – udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) – opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej – współpraca z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi – współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi – wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze analiz baz danych/ współpracy międzynarodowej lub w obszarze handlu międzynarodowego
 • – znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • – wiedza z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw
 • – wiedza z zakresu zagadnień handlu zagranicznego
 • – obsługa MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel: generowanie raportów, analizowanie danych i trendów
 • – rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.03.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Dyrektora Generalnego
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DHM_25

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 411 98 99, 22 411 98 55.

2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.

5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

6.      Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7.      Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.

8.      Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

9.      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

11.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

12.    W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13.   Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
–   oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
–   oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
–   dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
–   w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
–   w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. 411 97 37.Liczba odwiedzin: 2586

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 25.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×