Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 56525ARCHIWALNE z dnia 29.10.2019 r.

 • Oferty do
  21

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ds. zarządzania kryzysowego

w Inspektoracie Służby ZagranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.   Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
2.   Zagrożenie korupcją.
3.   Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Inicjowanie tworzenia procedur zarządzania kryzysowego oraz ich implementacji, weryfikacji i aktualizacji, w tym na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej.
 • Przygotowanie oraz nadzorowanie przygotowania dokumentacji planistycznej w zakresie zarządzania kryzysowego dla obiektów MSZ oraz placówek zagranicznych RP, w tym dla obiektów infrastruktury krytycznej.
 • Monitorowanie i inicjowanie przygotowania struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, w tym stanu przygotowania i utrzymywania zasobów niezbędnych do realizacji zadań ujętych w dokumentacji planistycznej, w tym na wypadek zniszczeń lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej.
 • Monitorowanie sytuacji międzynarodowej w zakresie występujących zdarzeń, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo placówek zagranicznych RP oraz ich pracowników. Podejmowanie działań pozostających w kompetencjach Wydziału.
 • Realizacja zadań związanych z uruchamianiem środków przewidzianych w zakresie działań antyterrorystycznych w obiektach krajowych i placówkach zagranicznych RP, w zakresie właściwości Wydziału.
 • Uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie i organizowanie ćwiczeń wewnętrznych struktur MSZ wg właściwości Wydziału.
 • Przygotowywanie informacji dla kierownictwa resortu na potrzeby posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w zakresie właściwości Wydziału, a w razie potrzeby uczestniczenie, z ramienia Wydziału, w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego MSZ.
 • Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z członkostwa RP w NATO i UE, w zakresie właściwości Wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie i/lub nauki o obronności
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” „EU Secret” i „NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania krajowych i międzynarodowych mechanizmów i systemów zarządzania kryzysowego
 • Znajomość aktów prawa międzynarodowego regulującego stosunki dyplomatyczno-konsularne
 • Znajomość aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa państwa, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa placówek zagranicznych RP
 • Zdolność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk prawnych i/lub studia podyplomowe w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w resorcie spraw zagranicznych lub w placówce zagranicznej
 • Umiejętność wystąpień publicznych.
 • Znajomość prawa międzynarodowego, w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności konwencji międzynarodowych dotyczących terroryzmu oraz konfliktów zbrojnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie ukończonych kursów.
 • Kopia dokumentu poświadczającego wymagana znajomość języka obcego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne” „EU Secret” i „NATO Secret" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – j. t.)
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=74779091858f46b6a9464cdd99600b8c lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4.600 PLN do ok. 5.400 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
W zależności od liczby kandydatów spełniających wymagania niezbędne komisja przeprowadzająca nabór dokona wyboru kolejnych etapów selekcji kandydatów.
Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2606

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Udostępnił: Danuta Mokwa

Komórka organizacyjna: Biuro Spraw Osobowych

Wprowadzono: 29.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×